Dotační program SPORT 2018

Upraveno: 24.06.2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

SPORT

S 1/18

Celoroční sportovní činnost

8 000,- Kč

500 000,- Kč

40%

S 2/18

 

 

Sportovní akce

 

10 000,- Kč

40 000,- Kč

25%

S 3/18

 

Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů

8 000,- Kč

800 000,- Kč

40%

 

Program SPORT 2018 – 7.900.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly

1. Celoroční sportovní činnost (S 1/18)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadatelem. Podpora účasti na soutěžích. Pořádání sportovních akcí na území Statutárního města Opavy, omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území Statutárního města není možné. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy: ekonomika a personalistika, sběr a evidence dat, pasportizace a prezentace sportovního majetku, organizování sportovních akcí a náborů, odborná sportovní metodika a vzdělávání, propagace a zajištění zdravotní agendy pro sport, zúřadování dotační agendy státu, samospráv i svazů, legislativní podpora a správa spolkové činnosti, informační a prezentační služby sportovních aktivit spolků, organizování okresních sportovních svazů a aktivit, organizování sportovce roku, spolupráce s krajskými a národními svazy atd.

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000,- Kč

Výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

Upřesnění pojmu „děti a mládež od 6 do 19 let včetně“ –  jedná se o děti a mládež s datem narození od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2011.

Došlo ke zrušení zvýhodnění odevzdané poukázky.

Nově je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA  https://is-sport.cz/.

 

2.  Sportovní akce (S 2/18)

Podpora pořádání sportovních akcí na území Statutárního města Opavy (dále jen „SMO“), omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území Statutárního města není možné.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

Účelem titulu je podpořit akce, které:

-       zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku sportovního programu ve městě,

-       umožňují aktivní zapojení široké veřejnosti,

-       podporují oživení veřejného prostoru města,

-       udržují kontinuitu tradičních akcí.

 

3. Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/18)

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované Žadateli zařazenými SMO v roce 2017 do tzv. přímé podpory (dále jen PP), jmenovitě:

- Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s., Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava, IČ 265 41 645

- Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z.s., Rolnická 159/120, 747 05 Opava, IČ 689 41 749

- Kánoe klub Opava, z.s., Jaselská 1688/24, 747 05 Opava, IČ 005 36 105

- Klub plaveckých sportů Opava, z.s., Kotršova 172/25, Opava, IČ 478 15 345

- Orientační Běh Opava  z.s., Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 265 34 991

- S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s., Holasická 892/17, 747 05 Opava, IČ 706 30 119

- Tělovýchovná jednota Opava, z.s., Kolofíkovo nábřeží 2257/52, 747 05 Opava, IČ 004 95 948

- Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., Boženy Němcové 1/20, 746 01 Opava, IČ 428 69 196

- Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 136 43 185

 

Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 800.000,- Kč

Základní výše dotace bude vypočtena na základě matematického přepočtu členské základny, dofinancování bude řešeno dle zásad S 3/18 s tím, že dotace může být poskytnuta max. do výše 60 % skutečných celkových celoročních nákladů organizace.

PP podávají totožnou žádost včetně povinných příloh jako žadatelé v rámci titulu S 1/18 a dále podávají přílohy S 3/18.  

     

Upřesnění pojmu „děti a mládež od 6 do 19 let včetně“ –  jedná se o děti a mládež s datem narození od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2011.

Nově je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA  https://is-sport.cz/.

Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2018.

 

Při vyhodnocování žádostí bude kladem velký důraz na soulad projektu s účelem jednotlivých programů či titulů a důsledně bude hodnocena hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků u jednotlivých projektů.

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017(včetně) dle podmínek dotačních programů

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program.

 

V případě dotazů se můžete obracet:

Martin Koky

oblast sportu

tel. 553 756 736

e-mail: granty-sport@opava-city.cz