Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

Upraveno: 24.06.2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

EVVO

ZP 1/18

 

Podpora akcí a aktivit EVVO

 

5 000,- Kč

40 000,- Kč

20%

ZP 2/18

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

20 000,- Kč

100 000,- Kč

0 %

(spoluúčast vítána)

ZP 3/18

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

5 000,- Kč

40 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

 

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018 – 500.000 Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/18)

Podpora jednotlivých/jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí 
a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Minimální výše poskytnuté dotace:  5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %

 

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí (ZP 2/18)

Podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/18)

Podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2018.

Při vyhodnocování žádostí bude kladem velký důraz na soulad projektu s účelem jednotlivých programů či titulů a důsledně bude hodnocena hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků u jednotlivých projektů.

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 (včetně) dle podmínek dotačních programů

 

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program.

 

V případě dotazů se můžete obracet:

Kateřina Hnátová

oblast životního prostředí a EVVO

tel. 553 756 723

e-mail: granty-evvo@opava-city.cz