Vyhlášení dotačních programů PREVENCE KRIMINALITY 2018

Upraveno: 24.06.2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

PREVENCE KRIMINALITY

PK 1/18

Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let

5 000,- Kč

20 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

PK 2/18

Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií

10 000,- Kč

40 000,- Kč

25 %

PK 3/18

Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality

5 000,- Kč

20 000,- Kč

 

0 %

(spoluúčast vítána)

 

 

 

Program PREVENCE KRIMINALITY 2018 – 500.000 Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let (PK 1/18)

Podpora jednorázových volnočasových akcí pro děti a mládež konaných v Opavě a nejbližším okolí 
s ohledem na celkový rozsah a účelnost využití finančních prostředků, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/18)

Podpora soustavné činnosti všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže. Za soustavnou činnost 
se považují složky strukturovaného programu, které vedou své členy k aktivnímu odpočinku 
a zdravějším či hodnotnějším způsobům trávení volného času. Patří sem různé kroužky, zábavné 
a poučné klubové aktivity, které nelze zařadit do dotačních programů Kultura, Sport ani Životní prostředí a EVVO.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

 

Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/18)

Podpora praktických opatření zaměřených na informování a vzdělávání občanů prostřednictvím tištěných materiálů a informačních kampaní ve prospěch snižování kriminality ve městě. 
Jedná se o podporu projektů směřujících k informování veřejnosti o nejčastějších typech a způsobech páchání trestné činnosti, zvyšování informovanosti občanů o různých formách násilí, zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících s mládeží, zprostředkování informací 
o rizikovém chování a o prevenci násilí, prevence internetové kriminality, vzdělávací programy 
Policie České republiky pro nejohroženější skupiny obyvatel (předškolní a školní mládež, senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením).

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2018.

Při vyhodnocování žádostí bude kladem velký důraz na soulad projektu s účelem jednotlivých programů či titulů a důsledně bude hodnocena hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků u jednotlivých projektů.

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 (včetně) dle podmínek dotačních programů

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program.

 

V případě dotazů se můžete obracet:

Bc. Dagmar Polášková, DiS.

oblast prevence kriminality

tel. 553 756 725

e-mail: granty-prevence@opava-city.cz