Dotační program KULTURA 2017

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 17. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2017 a vyhlásilo je ke dni 21. 09. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně.

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy) v dotačním programu KULTURA 2017

 

1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/17)

Podpora soustavné činnosti dětí a mládeže z Opavy. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky uměleckého zaměření – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, film, literatura, apod., tedy pravidelná výuka a činnost v určitém kulturním žánru.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

Účelem titulu je:

 • Motivace dětí k zájmu o kulturní kroužky a trávení volného času kulturními aktivitami.

2. Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/17)

Podpora kulturních a uměleckých akcí konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

Účelem titulu je  podpořit akce, které:

 • zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,
 • podporují oživení veřejného prostoru města,
 • udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídka, festival, slavnost),
 • doplňují nabídku Opavského kulturního léta v období červen - srpen 2017,
 • podporují dobrovolnickou činnost v kultuře, 

3. Reprezentace města (K 3/16)

Jedná se o podporu místních kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč.

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

Účelem titulu je:

 • propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí.

 

V rámci dotačního programu došlo k těmto změnám

 • Došlo ke snížení minimální výše poskytnuté dotace u všech dotačních titulů na 10.000,- Kč.
 • Došlo ke změně hodnotícího systému. Nový systém je založen na upřesněné specifikaci cílů jednotlivých dotačních titulů a komise hodnotí soulad předkládaných projektů s těmito cíli. Polovinu hodnocení tedy tvoří obsahová náplň projektu. Druhou polovinu pak efektivita a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků.
 • Není omezen počet žádostí jednoho žadatele, dříve bylo možno podat jen dvě žádosti.
 • Poskytovatel dotace si vymezuje právo krácení dotace.
 • Mezi uznatelné náklady jsou zahrnuty také autorské poplatky vyplývající ze zákona (OSA, Dillia, Intergram).
 • Poskytovatel si vymezuje právo nepodepsat smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem, který v minulém období neodevzdal řádně a včas vyúčtování dotace. 
 • Došlo k celkovému zestručnění programu (zejména koncentrací podmínek opakujících se u jednotlivých titulů).

 

Rada města rozhodla o vypuštění dotačního titulu „Ediční činnost“  s tím, že žadatelé o finanční podporu v oblasti ediční tvorby mohou žádat nadále v rámci individuálních dotací v rámci celého roku, jejich právo žádat o dotaci není tímto dotčeno.