Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Knihovna Petra Bezruče v Opavě (Nádražní okruh 27, 746 01 Opava-Předměstí)

www.kpbo.cz

Organizace je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím základním posláním je shromažďovat knihovní fondy a poskytovat veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Knihovna Petra Bezruče s čítárnou a studovnou kromě výpůjček knih a periodik poskytuje bibliograficko-informační služby, půjčuje hudební nosiče i DVD, specializuje se na meziknihovní výpůjční služby a pořádá také výstavy, přednášky či besedy.