Pozemky pro individuální výstavbu v Malých Hošticích

Upraveno: 19.06.2024
Ilustrační obrázek

Město Opava, jako vlastník, nabízí k prodeji pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Malé Hošticemapa lokalitysituační nákres. Žádost o prodej pozemku může podat pouze svéprávná fyzická osoba. Právnické osoby jsou z koupě pozemků vyloučeny. Žádost může být podána na jeden až tři pozemky, zájemce však může získat pouze jeden pozemek. V případě podání žádosti na více pozemků uvede zájemce prioritu pořadí pozemků. V případě manželů může být učiněna společná žádost obou manželů. V případě, že zájemců je více osob, které hodlají pozemek nabýt do spoluvlastnictví, mohou tyto osoby učinit pouze společnou žádost. Další podrobnosti a upřesnění zde.

Cena pozemků byla stanovena na 3 100 Kč/m2 včetně DPH, při jejím stanovení bylo vycházeno z podkladů znaleckého posudku.

Prodej pozemků proběhne formou nabídkového řízení. Žádost o prodej pozemku zájemce podává pouze na předepsaném formuláři (v příloze), žádost musí zájemce doručit v termínu do 30. 8. 2024 do 13 hodin v zalepené obálce speciálně k tomu označené textem „NEOTVÍRAT – Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Malé Hoštice“, na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava. Opožděně podané žádosti a žádosti s neúplným či s vadným obsahem nebudou přijaty.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení vratné kauce zájemcem na účet Města ve výši 100 000 Kč, a to nejpozději v den uzávěrky nabídkového řízení (podrobnosti zde). Veřejné otevírání obálek s žádostmi zájemců se uskuteční dne 10. 9. 2024 ve 13 hodin v zasedací místnosti Rady statutárního města Opavy, Horní náměstí 382/69, přízemí č. 13, budova Hlásky. Zájemci mají právo se veřejného otevírání obálek účastnit. Otevírání obálek provede 5členná komise zřízená Radou Města. V případě více zájemců o stejný pozemek se mezi nimi rozhodne losem. Losování provede komise bezprostředně po otevření obálek.

Všichni zájemci budou vyrozuměni o výsledcích otevírání obálek do 30 dnů ode dne otevírání obálek. Vyrozuměni budou i neúspěšní zájemci, jejichž žádosti budou odmítnuty jako opožděné nebo vyřazeny z důvodu vad svého obsahu. S vybraným zájemcem bude následně uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě včetně všech náležitostí a ustanovení.

Město si vyhrazuje nabídkové řízení i v jeho průběhu zrušit bez uvedení důvodu a žádného zájemce nevybrat.

PŘÍLOHY A PODKLADY