Legislativa

Přehled právních předpisů týkajících se digitální technické mapy

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

– definuje možnost, při pořizování a aktualizaci územně analytických podkladů úřadem územního plánování, použití digitální technické mapy obce jako podkladu. Vlastník technické a dopravní infrastruktury má povinnost poskytovat údaje do správy územně analytických podkladů a také pro aktualizaci digitální technické mapy obce. Pro vedení digitální technické mapy obce je podstatná povinnost stavebníka odevzdat stavebnímu úřadu v definovaných případech digitální dokumentaci skutečného provedení stavby.

 „Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce“.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

-  pro účely tohoto zákona se rozumí: technická mapa obce je mapové dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav. Založení a vedení digitální technické mapy obce je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.

Vyhláška ČÚZK č. 233/2010 o základním obsahu technické mapy obce

– stanovuje základní obsah digitální technické mapy obce a to v členění:

  • Polohopis
  • Měřické body
  • Dopravní infrastruktura
  • Podzemní objekty
  • Technická infrastruktura
  • Výškopis
Ministerstvo vnitra České republiky - metodický materiál k zákonnému zmocnění o vedení technické mapy obce

http://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-material-c-21.aspx