Příjem digitální dokumentace

Podkladem pro aktualizaci digitální technické mapy města jsou dokumenty geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní infrastruktury a geometrické plány.

V rámci řízení o udělení souhlasu s užíváním stavby (kolaudaci) je stavebník vyzván stavebním úřadem k odevzdání digitální dokumentace skutečného provedení stavby správci digitální technické mapy města Opavy.

Po odevzdání digitální dokumentace potvrdí správce digitální technické mapy stavebníkovi Protokol o doložení digitální dokumentace, který stavebník předloží stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

POSTUP

 1. Vyplňte Protokol o doložení digitální dokumentace, do kterého uveďte základní identifikační údaje stavby a geodeta, který měření prováděl.
 2. Připravte digitální balíček (zip soubor) s dokumentací dle níže uvedených náležitostí (Protokol o doložení digitální dokumentace, technická zpráva, seznam souřadnic, digitální zpracování výkresu).
 3. Odešlete zip balíček správci digitální technické mapy na kontaktní email. 
 4. Správce digitální technické mapy provede kontrolu dokumentace a zašle Vám potvrzený Protokol o doložení digitální dokumentace
 5. Protokol o doložení digitální dokumentace předložíte stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

NÁLEŽITOSTI 

Stavebník předá před kolaudací stavby správci technické mapy digitální dokumentaci, která obsahuje:

 1. Protokol o doložení digitální dokumentace

 • identifikace stavby
 • identifikace geodeta

2. Technická zpráva ověřená úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI)

3. Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů stavby

 • číslo bodu
 • souřadnice Y a X v souřadnicovém systému S-JTSK
 • výšky ve výškovém systému Bpv
 • popis bodu

4. Digitální zpracování výkresu ve formátu DGN, DWG, DXF

 • grafické zpracování situace
 • čísla podrobných bodů, která odpovídají číslům v seznamu souřadnic a výšek

Náležitosti předávané digitální dokumentace můžete stáhnout v samostatném dokumentu (Náležitosti předávané digitální dokumentace).

KONTAKTNÍ EMAIL

Digitální dokumentaci zasílejte na email dtm@opava-city.cz

Nebo se domluvte na alternativním způsobu předání se správcem digitální technické mapy města Opavy.

Správce digitální technické mapy města Opavy

Mgr. Marek Drozdek, telefon: +420 553 756 829, email: marek.drozdek@opava-city.cz