Univerzitní aula ponese jméno Martina Černohorského

Upraveno: 30.08.2023
Ilustrační obrázek

Tomu, kdo se dožije sta let, nikdo nikdy neupírá vážnost a úctu. A když se dožívá sta let vysoká autorita vysokoškolského profesora, pak není pochyb, že je to opravdu velká sláva. Tyto vzácné okamžiky (* 31. srpna 1923 v Brně) brzy prožije opavské vysoké učení s prof. RNDr. Martinem Černohorským, CSc., prvním v řadě rektorů Slezské univerzity v Opavě. Nejen prvním v historické řadě od počátku devadesátých let minulého století, ale též nepochybně prvním, pokud jde o samotný vznik univerzity a její konstituování ve společnosti českých vysokých škol. A celá vysokoškolská komunita si na přelomu srpna a září právem připomíná emeritního rektora Slezské univerzity v Opavě prof. Martina Černohorského.

Bylo by zapotřebí dlouhých řádků k tomu, abychom alespoň dílčím způsobem připomněli aktivity jubilanta. Proto se bez ohledu na kapitolu České konference rektorů (prof. Černohorský byl prvním kancléřem České konference rektorů) či kapitolu Konference rektorů slezských univerzit i na kapitolu diecéze ostravsko-opavské omezíme jen na Slezskou univerzitu v Opavě. Bez určující osobnosti Martina Černohorského by se nové univerzitě, první z dalších polistopadových vysokých škol a první v českém Slezsku, dýchalo, přiznejme si to, velmi těžce. A přesto byla Slezská univerzita v Opavě jmenována v zákoně, který určil vznik nových univerzit pouze v krajských městech. A jen v jediném, výjimečném případě nešlo o univerzitu, která by nenavázala na její předchůdce. Opava (a také spolu s ní Karviná) se stala univerzitním městem!

Kde se fyzik Martin Černohorský, jehož působení bylo po desítky let svázáno především s rodným Brnem, na Slezské univerzitě vzal? Jeho mateřská Masarykova univerzity v Brně si v počítcích vzala opavskou kolegyni pod svá křídla. Jakmile se náš jubilant začal podílet na vytváření vědeckého a pedagogického profilu Slezské univerzity v Opavě, nebylo vlastně o tom, kdo bude jejím rektorem, pochyb. Ještě před inaugurací konanou 26. května 1992 představil nejen akademické obci, ale i širší kulturní veřejnosti soubor samizdatových publikací a časopisů ze svých soukromých sbírek na výstavě Ex libris prohibitis. A na dvě volební období až do roku 1998 Slezskou univerzitu v Opavě vedl.

Nelze ani zdaleka postihnout vše, co první rektor pro stabilizaci a počáteční rozvoj naší univerzity vykonal. Aby poznal prostředí, jež mu tak zcela cizí nebylo, do úplných detailů, neváhal prof. Černohorský absolvovat s dalšími členy Matice slezské poznávací zájezdy do míst spjatých s tradicemi regionu. Proto se angažoval v záležitosti zřízení nového biskupství se sídlem v Opavě, proto tak dobře chápal potřeby i tužby, jež byly Slezsku desetiletí upírány.

Slezská univerzita rostla jako jediná z pěti, které byly zřízeny zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. ze dne 9. července 1991 „na zelené louce“. To ovšem Martinu Černohorskému nebránilo ve stanovení vysokých met, jejichž dosažení by ji opravňovalo ke vstupu do širokého společenství evropských univerzit (European University Association).

V posledních letech udivoval prof. Martin Černohorský iniciativami rodícími se v souvislosti s jeho předsednictvím v odborné skupině pro organizaci výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků. S výjimkou letních prázdnin se veřejná pražská zasedání nazývaná Akademické fórum a jednající o aktuálních otázkách českého vysokého školství, k nimž se zúčastnění otevřeně vyjadřovali, iniciovali další diskusi a připravovali návrhy a doporučení, jak je řešit, konala pravidelně měsíčně. O závěrech těchto jednání byly vedle vysokých škol a resortního ministerstva neprodleně informováni též nejvyšší představitelé státu, poslanci a senátoři. Obdivuhodné, vždyť počet jednání Akademických fór narostl na více než osmdesát!

Vzácné jubileum 100. výročí narození Martina Černohorského oslaví Slezská univerzita v Opavě 4. září v 10 hodin, kdy bude v budově rektorátu přejmenována aula jeho jménem. Jubilant, nositel Zlaté medaile Slezské univerzity (1998), laureát medaile Slezské univerzity v Opavě Silesia docta et culta (2013), přislíbil již dříve osobní účast.

Činnost Slezské univerzity v Opavě podporuje také město Opava, které bude na aktu pojmenování auly jménem prvního rektora zastupovat primátor Tomáš Navrátil.

Text a foto: Ivan Augustin - Slezská univerzita v Opavě