Dotace na obnovu objektů památkové zóny

Upraveno: 03.10.2022
Ilustrační obrázek

Město Opava oznamuje majitelům kulturních památek vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023. V rámci tohoto programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu a restaurování zapsaných kulturních památek umístěných v městské památkové zóně statutárního města Opava. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury. Poskytnutá dotace ministerstva je maximálně 50 %, město Opava se podílí minimálně 10 % a podíl vlastníka je minimálně 40 % částky. 

O podporu může žádat vlastník kulturní památky, případně jeho zástupce na základě plné moci. Pokud existuje několik spoluvlastníků, je nutné doložit písemný souhlas všech.

Zařazení akce do Programu regenerace má dvě podmínky - vydané závazné stanovisko nebo pravomocné rozhodnutí k obnově kulturní památky příslušným orgánem státní památkové péče a podání "Žádosti o zařazení akce obnovy" do Programu regenerace MPR a MPZ na oddělení památkové péče včetně všech povinných příloh uvedených v žádosti. 

Dotace poskytované v Programu jsou přísně účelové. Jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka. Povinné spolupodíly se vypočítávají pouze z nákladů na památkové práce. Plátce DPH je uvede bez DPH.

Podání žádosti o zařazení do Programu regenerace na rok 2023 je možné do 30. října 2022 na podatelnu v budově magistrátu (Hlásce) na Horním náměstí v Opavě. Žádost se podává v obálce s popisem „oddělení památkové péče, Program regenerace MPZ pro rok 2023“. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě poskytnutí dotace musí obnova kulturní památky proběhnout v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Podmínky poskytnutí, čerpání, vyúčtování dotací jsou včetně dalších ustanovení uvedeny ve vzorové smlouvě o poskytnutí dotací.

Případné další informace poskytne Ing. arch. Lucie Langerová z oddělení památkové péče opavského magistrátu. (e-mail: lucie.langerova@opava-city.cz, tel.: 553 756 854).

Další dokumenty a tiskopisy:

tiskové oddělení