AKTUALIZOVÁNO: Informace k volbám prezidenta republiky

Upraveno: 30.01.2023
Ilustrační obrázek

Předsedou Senátu Parlamentu České republiky byla vyhlášena volba prezidenta České republiky. Její první kolo se uskutečnilo v pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna 2023. Z něj vzešli dva postupující - Andrej Babiš a Petr Pavel. Mezi nimi se rozhodne volbou ve druhém kole, které se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 (od 14.00 h do 22.00 h) a v sobotu 28. ledna 2023 (od 8.00 h do 14.00 h).

 

Informace pro členy okrskových volebních komisí

Telefonní spojení do volebních místností 

 

Informace ke zvláštnímu způsobu hlasování (Covid - 19)

 

 

Kdo může volit

Voličem je občan ČR, který alespoň 2. den voleb dovrší věku 18 let, příp. ve 2. kole dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu či omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

 

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí - informace naleznete zde

 

Kde lze hlasovat

Na území ČR hlasování probíhá ve volebním okrsku na území obce, kde je občan zapsán ve stálém seznamu voličů. V zahraničí na zastupitelském úřadu ČR (dále jen „ZÚ ČR“), u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů.

Mapová aplikace Kam jít volit v Opavě? nalezne a zobrazí po zadání adresy příslušnost k volebnímu okrsku a volební místnosti.

 

Voličské průkazy

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz (dále jen „VP“) příslušný obecní úřad (ohlašovna trvalého pobytu na oddělení EO, OP a CD na magistrátu města Opavy, Krnovská 71.B první patro) dle svého místa trvalého pobytu, anebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů. VP umožňuje voliči hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na ZÚ ČR.

Pro druhé kolo volby může volič požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 25. ledna 2023.

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 20. ledna 2023 do 16.00 h. Za ověření podpisu pro účely voleb se na úřadech správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz k prezidentským volbám si v Opavě můžete vyřídit i v sobotu 21. ledna, a to od 8 do 11 hodin. Zájemci se mohou dostavit v sobotu 21. ledna do budovy B Magistrátu města Opavy v areálu na Krnovské ulici (budova vedle městské policie). Na dveřích bude umístěn zvonek, po zazvonění zájemci přijde otevřít pracovník magistrátu. Voličský průkaz může být vydán pro jedno nebo obě kola. Jeho držitel pak může hlasovat v kterékoliv volební místnosti.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů.

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc pro převzetí voličského průkazu

 

Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta České republiky v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:

  1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu)

Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 23. ledna 2023 do 14.00 hod. a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

  1. na základě voličského průkazu

V obou případech zajistí správa příslušného zdravotnického zařízení, aby příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Kontakt na objednání přenosné volební schránky - volebni.schranka@opava-city.cz

 

Kontakty