Konkursní řízení na ředitele ZŠ Otická

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek

Na základě výsledků kontroly, které provedlo město Opava jako zřizovatel Základní školy Otická, byl na konci ledna odvolán z funkce ředitele této školy Jiří Kupčík. Školu měla poté vést jeho zástupkyně, která ale nastoupila na dlouhodobou nemocenskou. Město se ocitlo v situaci, kdy nemělo komu řízení školy předat. Po dohodě s krajským úřadem proto rada 10. února, po skončení jarních prázdnin, jmenovala ředitelkou školy Ivanu Jírů. Ta splňuje veškeré požadavky zákona pro výkon této činnosti, je zaměstnankyní odboru školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Funkci bude vykonávat na půl úvazku, aby zajistila elementární fungování školy, a to do ukončení konkursního řízení na ředitele ZŠ Otická, které město vypsalo dne 12. února.

Mrzí mě veškeré spekulace, které se kolem odvolání pana ředitele vyrojily i zbytečné polemiky a šíření dezinformací. Snažili jsme se nejasnosti vysvětlit na úterním setkání s učiteli na radnici a stále věřím, že naše společné cíle jsou totožné. Nechceme nijak měnit chod školy ani její zaměření, jediným cílem je škola dobře fungující ke spokojenosti žáků i jejich rodičů. Škola, která bude nadále patřit k opavské špičce nejen skvělými kantory a dosaženými úspěchy ale i škola, která bude fungovat bezproblémově po stránce dodržování všech platných právních předpisů,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil.

Požadavky na uchazeče jsou zveřejněny níže, přihlášku je možné podat do 6. března.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

 

Veřejné oznámení o konání konkursního řízení

Rada statutárního města Opavy v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

 • Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace.

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona
  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • plná způsobilost k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících,
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících,
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících,
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti
  nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky:

 • znalost problematiky řízení a orientace ve školských, pracovněprávních
  a finančních předpisech.

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, popř. e-mail),
 • strukturovaný životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům,
 • průběh jednotlivých zaměstnání (potvrzený posledním zaměstnavatelem) nebo čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,
 • ověřená kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci ředitele,
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat funkci ředitele školy,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4).

 

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 9. 4. 2020

Termín podání přihlášek: do 6. 3. 2020                 

Přihlášku zasílejte doporučeně na adresu:          

Statutární město Opava

Horní náměstí 69

746 01 Opava

 

Ke konkursnímu řízení budou přijaty přihlášky doložené kompletními doklady s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně jeho kontaktní adresy, telefonu, příp. e-mailu.

Obálku označte slovy KONKURS ZŠ - NEOTVÍRAT.