Slezské divadlo hledá nové vedení

Upraveno: 09.07.2021
Ilustrační obrázek

Statutární město Opava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava, p. o.


Předpoklady pro výkon funkce: Ředitelem/ředitelkou příspěvkové organizace se může stát fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje následující další požadavky pro výkon této funkce.

Charakteristika vykonávané práce: ředitel/ka městské příspěvkové organizace, jejímž účelem je provozování divadelní činnosti spočívající v nastudování a veřejném scénickém předvádění zejména dramatických a hudebně dramatických děl.

Ředitel vede a organizuje veškerou činnost divadla. Jedná se o dvousouborové divadlo (činohra, opera). Ředitel odpovídá za plnění uměleckých úkolů divadla, za plánovité a kvalitní personální zabezpečení divadla, za dodržování zákonnosti, pracovněprávních předpisů, za správné uplatňování mzdové politiky, za plnění plánu a rozpočtu, za ochranu majetku, za materiálně-technické zabezpečování činnosti divadla, za účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a za plnění úkolů na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

Místo výkonu práce: Slezské divadlo Opava, p. o., Horní náměstí 13, 746 01 Opava

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • občanská a trestní bezúhonnost
 • nejméně 3 roky ve funkci vedoucího zaměstnance
 • znalost divadelního provozu a jeho problematiky
 • znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících ekonomických a právních norem v oboru kultura, umění
 • velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti (znalost a umění plánovat, organizace práce své i podřízených spolupracovníků, motivování, delegování pravomocí a zodpovědnosti, schopnost pracovat s personálními nástroji, vedení týmu, rozvoj podřízených spolupracovníků)
 • dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, schopnost práce pod tlakem
 • celkový přehled v oblasti kulturního a společenského dění nejen na úrovni města
 • praxe v oblasti kultury, umění (v ČR i zahraničí) výhodou,
 • zkušenost s vedením kulturní organizace, zejména divadla, výhodou
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, spolehlivost, flexibilita
 • samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání
 • znalost práce na PC
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu
• datum a podpis uchazeče.

Požadované doklady:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech
 • motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu maximálně 1 normostrany 
 • písemný dokument vyjadřující představy uchazeče o řízení Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, jako divadla jedinečného, moderního, konkurenceschopného, a to na období dalších 5 let;  vize uchazeče v souvislosti s vedením organizace s přihlédnutím k jedinečnosti divadla (Opava je nejmenším městem a zároveň jediným nekrajským městem, které má činohru a operu, zároveň jsou v blízkosti divadla v Ostravě a Olomouci). Dokument bude mít maximální rozsah 8 normostran a bude obsahovat: 
  • základní SWOT analýzu fungování Slezského divadla
  • zhodnocení významu a dosavadního působení Slezského divadla
  • koncepce rozvoje a dalšího směřování Slezského divadla v umělecké oblasti
  • výhled ekonomického vývoje včetně definice zdrojů financování, specifikace alternativních zdrojů financování
  • návrh rozvoje vztahu Slezské divadlo – Statutární město Opava
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení
  o státní zkoušce);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci ředitele
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Statutárnímu městu Opava pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení.

Uchazeč souhlasí s tím, že v případě žádosti vyhlašovatele podstoupí v rámci výběrového řízení manažerské psychotesty.

Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, kancelář primátora, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.

Na obálku uchazeč uvede: “Neotvírat, výběrové řízení na ředitele Slezského divadla Opava“

Termín ukončení příjmu přihlášek: doručeno nejpozději do 9. 7. 2021

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.