Město má nový územní plán

Upraveno: 14.04.2023
Opava se od ledna 2018 začne řídit novým územním plánem. Na něm se usilovně pracovalo více než osm let, zastupitelé jeho vydání schválili na svém zasedání 11. prosince.

Opava se od ledna začne řídit novým územním plánem. Na něm se usilovně pracovalo více než osm let, jeho zadání bylo schváleno již v srpnu roku 2009.

„Návrh nového územního plánu se soustředil na smysluplné funkční využití stávajících ploch v zastavěném území města a prověření nových ploch pro obytnou výstavbu, občanského vybavení, návrh ploch pro rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení, návrh ploch pro rozvoj výroby. To vše tak, aby základní koncepce umožňovala harmonický prostorový a infrastrukturní rozvoj města a jeho městských částí. Prioritou přitom bylo minimálního zabírání zemědělské půdy a rozšiřování města do volné krajiny, zároveň si nový územní plán vytkl za cíl eliminovat mnohé negativní jevy, které vyplývaly ze sousedství nesourodých funkcí v území,“ říká hlavní architekt města Petr Stanjura.

K návrhu územního plánu proběhlo několik veřejných projednání, kde měli občané možnost vyjádřit své námitky a připomínky a předložit pozměňující náměty V papírové podobě byl vystaven na Odboru hlavního architekta, v elektronické pak na webu města,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek a dodal, že k návrhu se několikrát měli možnost vyjádřit i zastupitelé města.

V zákonné lhůtě bylo podáno celkem 384 námitek a připomínek, kdy často jedno podání obsahovalo několik podbodů. Celkově se tak Odbor hlavního architekta a územního plánu musel seznámit a za pomocí zastupitelstva a urbanistické komise vypořádat se stovkami podání.

„Hlavním důvodem pro pořízení nového Územního plánu Opavy bylo nahradit již překonaný plán doposud platný. Ten navíc neřešil celé správní území.  Dalším důvodem bylo splnění zákonné povinnosti nahradit dříve vydané územní plány novými. Do nového dokumentu, který stanovuje základní podmínky pro výstavbu a rozvoj města, byly převzaty záměry, které i nadále vyhovují potřebám a záměrům a nejsou ve střetu se zákonnými limity.  Nový územní plán odpovídá současným požadavkům na rozvoj města,“ vysvětluje Monika Pazderová, vedoucí oddělení územního plánování Magistrátu města Opavy.

"Podařilo se splnit naši ambici dokončit mnohaletý proces a připravit dokument pro schválení zastupitelstvem ještě v letošním roce. Výsledkem je vyladěný územní plán, který uspokojil drtivou většinu zájmů a záměrů vlastníků, investorů i správců veřejné infrastruktury,“ uzavřel hlavní architekt města Petr Stanjura.

Více informací najdete zde.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí