Návrh rozpočtu na rok 2021

Upraveno: 25.11.2020

Vážení občané

V souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, vám předkládáme Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2021 a  Rozpočtový výhled na roky 2022–2023.

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2021 a Rozpočtový výhled na roky 2022–2023.

Rada statutárního města Opavy schválila předkládaný materiál na svém zasedání dne 18. 11. 2020 a definitivně o nich rozhodne Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 7. 12. 2020.

Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucí finančního a rozpočtového odboru Ing. Lenky Grigarové nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Bc. Andrei Hlávkové do 3. 12. 2020 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2020.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu:  rozpocet@opava-city.cz

Upozornění: vzhledem k velkému objemu dat trvá načtení přílohy č. 3 – Tabulka příjmy a výdaje 2016–2023 delší časový interval.