Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva

Upraveno: 22.06.2020

POZVÁNKA

11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 22.6.2020 v 09:00 hodin

v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Dodatek č. 1 k programu Poskytování návratné finanční výpomoci + vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - refinancování půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

6.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO- kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

7.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy - neinvestiční dotace na realizaci projektu "Dotace na ochranné pomůcky pro veřejnou dopravu
(COVID-19) - Městský dopravní podnik Opava, a.s."

písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Jaroslav Vávra

8.

Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací dokumentace
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Renata Zahradníková

9.

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Opavy
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová

10.

Basketbalový klub Opava a.s. - krytí záporného kapitálu
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Petra Brigulová, DiS.

11.

Žádost Základní školy Opava, Englišova 82 o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

12.

Dodatky ke Zřizovacím listinám - MŠ Opava, 17. listopadu a MŠ Sedmikrásky Opava
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

13.

Smlouvy o zápůjčce - předfinancování projektů školských příspěvkových organizací
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

14.

Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2021
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

15.

Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2021
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

16.

Vyhlášení dotačního programu Sport pro rok 2021
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

17.

Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2021
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

18.  

Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2021
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

19.

AIR TRITIA - schválení strategie řízení kvality ovzduší pro SMO včetně akčního plánu
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček

20.

Hokejový klub Opava s.r.o.
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Renata Zahradníková

21.

Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, I.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

22.

Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, II.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

23.

Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, III.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

24.

Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS lokalita Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice, IV.
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

25.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou trafostanice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

26.

Majetkové záležitosti - dohoda o zrušení věcného práva
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

27.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku parc.č. 28 za domem s byty a nebytovými prostory náměstí Osvoboditelů 9/3, k.ú. Opava - Město
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

28.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků přináležejících k bytovým domům Sadová 59 a 61
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

29.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku parc.č. 2626/354 za bytovým domem ul. Hobzíkova 606/5, k.ú. Opava - Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

30.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemků funkčně souvisejících s bytovými domy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

31.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemků funkčně souvisejících s rodinnými domy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

32.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

33.

Prominutí úroků z prodlení - užívání nebytových prostor (bývalá Alhambra)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

34.

Majetkové záležitosti - souhlasné prohlášení o vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 1031/1, k.ú. Opava - Předměstí, ul. Ovocná 2449/21
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

35.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1, ul. Slepá, pozemku parc.č. 333/1, ul. Písková, vše k.ú. Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

36.

Majetkové záležitosti - záměry prodeje pozemků
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

37.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Komárov u Opavy
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

38.

Majetkové záležitosti - záměr odkupu pozemků v areálu bývalé "Květeny", k.ú. Opava - Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

39.

Majetkové záležitosti - smlouvy o bezúplatném převodu
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

40.

Majetkové záležitosti - záměr odkupu pozemku pod vojenským bunkrem parc.č. 2325/2 k.ú. Jaktař
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

41.

Majetkové záležitosti - uplatnění předkupního práva - pozemky parc.č. st.114, st.117, 727/3, k.ú. Lesní Albrechtice
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

42.

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem, Hálkova 1756/13, Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

43.

Uplatnění předkupního práva - garáž parc.č. 2724/107 k.ú. Opava - Předměstí
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Jiří Elbl

44.

Darovací smlouva reliéfu z Loretánské kaple
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

45.

Snížení nájemného v prostorách statutárního města Opava v souvislosti s COVID-19
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

46.

Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmové klienty - Charita Ostrava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

47.

Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmové klienty - Domov Vítkov
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

48.

Schválení účetní závěrky Statutárního města Opava k 31.12.2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

49.

Závěrečný účet Statutárního města Opava za rok 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

50.

Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

51.

Dotace ostatní - Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace - 100 let Obchodní akademie v Opavě
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

52.

Dotace ostatní - Společnosti pro orbu České republiky, z.s. - Mistrovství Evropy v orbě 2020
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

53.

Dotace ostatní - Benjamín - pobyt občanů Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

54.

Schválení smlouvy - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - dar
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

55.

Schválení smlouvy - ČR - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - dar
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

56.

Schválení smlouvy - Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - dar
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

57.

Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smlouvy - Slezská nemocnice Opava
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

58.

Realizace investičních akcí v roce 2019
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

59.

Hradecká 16 - rekonstrukce - dohoda o narovnání
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

60.

Novela vyhlášky o nočním klidu a regulaci hlučných činností
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

61.

Návrh zrušující OZV ve vazbě na novou úpravu podmínek taxislužby
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

62.

Udělení Ceny Petra Bezruče
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Jana Foltysová

63.

Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2019
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Roman Otipka

64.

Změna svěření úkolů 1. náměstkyni primátora a náměstkům primátora
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

65.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

66.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

 

67.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
(materiál byl dodatečně stažen z programu zastupitelstva města)

68.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

69.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil
(materiál bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

70.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

                                                                                                                           Ing. Tomáš Navrátil
                                                                                                                                  primátor města

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod 69. Dotazy, připomínky a podněty občanů města bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin.
Videopřenos z jednání můžete sedovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.