Podpora obnovy kulturních památek na rok 2021

Upraveno: 02.02.2021
Ilustrační obrázek

Město Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury vyhlašují další výzvu k předkládání žádostí o finanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek. Žádosti je možné podat do 28. 2. do 13 hodin. Celkem je vyčleněno 748 tisíc korun.

Ministerstvo kultury České republiky - Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 

v y h l a š u j e

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021.

Ke stažení:

 1. Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek.
 2. Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče – vyhlášení dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2021.
 3. Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností”, č. j. MK 84154/2018 OPP.
 4. Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2021.
 5. Žádost o státní dotaci v roce 2021.
 6. Žádost o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností” v roce 2021.
 7. Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního (tiskopis formuláře F 1. k žádosti).
 8. Barevná fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek, a alespoň 1 celkové foto objektu (tiskopis formuláře F 2. k žádosti).
 9. V případě zmocnění k zastoupení – plná moc vlastníka – ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti (originál nebo úředně ověřená kopie). (tiskopis formuláře F 3. k žádosti).
 10. V případě nedostatku finančních prostředků na krytí nákladů obnovy nemovité kulturní památky – čestné prohlášení o nedostatku – podepsaný originál (tiskopis formuláře F 4. k žádosti).
 11. Legenda vlastnictví.
 12. Formulář vyúčtování finančního příspěvku za rok 2021 v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Ing. Tomáš NAVRÁTIL, primátor

Za správnost:

Ing. Martin Dostál, pověřen řízením odboru rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy