Prostory stávajícího řeznictví hledají nového nájemce

Upraveno: 01.08.2022
Ilustrační obrázek

Prodejní prostory, které jsou součástí bytového domu v Hrnčířské ulici a v současné době tam sídlí řeznictví, hledají nového nájemce. Volné budou od podzimu, nabídky je možné podat do 15. srpna.

Statutární město Opava dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr pronájmu:

- části prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 120,40 m2 v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 123, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 432, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 124, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 433/1, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město na adrese Opava, Hrnčířská 123/7 a 124/9

Nabídka zájemce o pronájem bude přijata jen za podmínky složení peněžité částky jako jistoty ve výši 5.000,00 Kč na účet 8371412/0800 pod v.s. 9419000005, s.s. jméno, příjmení, případně název firmy.

Úspěšnému zájemci bude složená jistota převedena na kauci uvedenou v nájemní smlouvě, sloužící k zajištění povinností vyplývajících z nájmu. Neúspěšným zájemcům bude složená jistota nejpozději do 10 pracovních dnů vrácena zpět na účet, ze kterého byla zaslána.

Zájemci mohou své nabídky podávat do 15. 8. 2022 do 11,00 hod v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na pronájem, ulice Hrnčířská 7,9“ na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69; později podané nabídky nebudou hodnoceny.

Nabídka musí obsahovat

- výši měsíčního nájemného, které musí činit nejméně 25.000,00 Kč + DPH

- informaci o záměru využití prostor

- písemné čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Opava

- zájemce bere na vědomí, že případné opravy a úpravy prostor bude provádět pouze se souhlasem pronajímatele a na své náklady, a ani v průběhu a ani po skončení nájmu nemá nárok na finanční kompenzaci

- zájemce bere na vědomí, že nabízená výše nájmu nebude jediným kritériem výběru nového nájemce

- zájemce bere na vědomí, že do 10 dnů po podpisu smlouvy o nájmu zašle na konkrétní účet kauci ve výši 2 měsíčních nájmů bez DPH

Statutární město Opava si vyhrazuje možnost zrušit záměr pronájmu kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

O tomto záměru rozhodla rada města dne 22. 6. 2022.

Bližší informace: Mgr. Ivana Sýkorová, tel.: 553 756 803, ivana.sykorova@opava-city.cz