Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Upraveno: 06.01.2020
Volby do zastupitelstva kraje se budou konat v pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději do 4. října.

Volby do zastupitelstva kraje se budou konat v pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději do 4. října. „Umístění volebních místností zůstává stejné s výjimkou okrsku číslo 9 a 4001. Volební místnost okrsku 9 bude v tělocvičně Tyršova stadionu na ulici Boženy Němcové 20, volební místnost  okrsku 4001-Podvihov, voliči najdou v Kulturním domě v Podvihově,“ uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Sordyl. Celý seznam volebních okrsků je uveřejněn na webu města.

K volbám může přijít státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a u kterého nevznikla překážka volebního práva. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jehož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

Pro volby do zastupitelstev krajů si můžou lidé požádat o voličský průkaz. „Volič může hlasovat na voličský průkaz ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,“ doplnil Petr Sordyl. O vydání voličského průkazu může volič zažádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu je zapsán, do 5. října do 16 hodin, dále pak žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem či žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím osobní datové schránky doručenou nejpozději do 30. září.Voličský průkaz je vydán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej úřad voliči zašle. „Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát,“ upozornil vedoucí odboru.

Voliči s trvalým pobytem na území města Opavy a městských částí si mohou o voličské průkazy zažádat osobně nebo písemně na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (pracoviště ohlašovny) Magistrátu města Opavy, Krnovská 71B.

Bližší informace týkající se voleb naleznete na webových stránkách města nebo také na stránkách Ministerstva vnitra.