Výzva k podávání žádostí o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017

Upraveno: 14.04.2023
Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek na území Městské památkové zóny Opava. Žádost je možné podat do konce října.

 

Statutární město Opava

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

vyhlašuje

VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO ANKETNÍHO DOTAZNÍKU

do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017

 

Oblast podpory:

Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Opava. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky

Oprávněný žadatel:

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky nacházející se na území Městské památkové zóny Opava

Název programu:

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – dotační titul Ministerstva kultury České republiky (dále jen „Program“)

Administrace programu:

Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a územního plánu, oddělení památkové péče

Webové stránky, kde jsou zveřejněny pravidla programu:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

Datum zahájení příjmu žádostí:

29.09.2016

Datum ukončení příjmu žádostí:

31.10.2016 do 14.00 hodin

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v programu v roce 2017:

Stanoví Ministerstvo kultury České republiky v roce 2017 v závislosti na státním rozpočtu + min. 10% závazného podílu z rozpočtu statutárního města Opava

Povinné finanční podíly v Programu:

 

Zdroje

města

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka

min. 50 %

min. 40%

Prostředky z rozpočtu města

-

min. 10 % (smluvních nákladů)

Prostředky z Programu (MK ČR)

max. 50 %

max. 50 % (uznatelných nákladů)

       

 

Období poskytnutí dotace:

Rok 2017, v závislosti na termínu vyhlášení Programu

Termín realizace:

01.01.2017 – 30.11.2017

Termín podání závěrečného vyúčtování do:

30.11.2017

Způsob podání žádosti:

Písemně nebo elektronicky (pouze prostřednictvím datové schránky s platným elektronickým podpisem, nikoli e-mailem)

Adresa pro podání žádosti:

Magistrátu města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, oddělení památkové péče

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

ID datové schránky- 5eabx4t

Forma a obsah žádosti:

Formulář v příloze

Kontaktní osoba:

Ing. Lucie Marcalíková, referent oddělení památkové péče, tel.: 553 756 861,

e-mail: lucie.marcalikova@opava-city.cz , kancelář č. 318, pracoviště Krnovská 71 C

 

Přílohy:

  • Žádost o zařazení do tzv. anketního dotazníku jako podkladu pro vyhlášení Programu regenerace městské památkové zóny Opava (dále jen „Program“) pro rok 2017
  • Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2017
  • Úplné znění zásad Ministerstva kultury Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 12.05.2011
  • Opatření jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ze dne 18.01.1996