Zastupitelé schválili dotace na rok 2023

Upraveno: 20.12.2022
Ilustrační obrázek

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 3. zasedání dne 19. prosince schválilo poskytnutí dotací pro rok 2023 žadatelům v programech KULTURA, SPORT, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO, PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍ A SOUVISESEJÍCÍ SLUŽBY.

Seznam podpořených i nepodpořených žádostí o dotaci je uveden u příslušného dotačního programu v souborech Ke stažení na webové stránce Dotační programy 2023.

Úspěšní žadatelé budou metodikem pro poskytování dotací z odboru rozvoje města a strategického plánování vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy.

Dotační program KULTURA

Na podporu kultury v roce 2023 město vyčlenilo celkem 3.000.000 Kč, což je o 800 tisíc více než v předchozím roce. Dotace byly rozděleny mezi čtyři dotační tituly – Podpora celoroční kulturní činnosti, Podpora kulturních akcí ve městě, Kreativní výstupy a Reprezentace města. Z uvedených finančních prostředků město podpoří 41 projektů.

Dotační program SPORT

V rámci dotačního programu pro oblast sportu došlo k úpravě alokovaných finančních prostředků, díky které bylo možné mezi žadatele rozdělit celkem 14.972.900 Kč. Dotace byly rozděleny do tří dotačních titulů – Celoroční sportovní činnost, Sportovní akce a Přímá podpora vybraných subjektů. Z finančních prostředků vyčleněných pro daný dotační program město podpoří 123 projektů.

Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO

Na daný dotační program bylo vyčleněno o 100 tisíc více než v minulém roce. Díky tomu mohlo být mezi žadatele rozdělena celková alokovaná částka 600.000 Kč. Dotace směřovaly na podporu akcí a aktivit EVVO, podporu činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a podporu opatření ve prospěch životního prostředí. Z uvedených finančních prostředků město podpoří 13 projektů.

Dotační program PREVENCE KRIMINALITY

V rámci tohoto dotačního programu bylo vyčleněno 800.000 Kč. Také v rámci tohoto dotačního programu byla mezi žadatele rozdělena celá částka, a to na podporu projektů orientovaných na aktivní využití volného času veřejnosti, především dětí a mládeže do 26 let a na podporu soustavné celoroční činnosti členů volnočasových dětských a mládežnických organizací, spolků a zájmových subjektů skružujících příslušníky všech věkových kategorií. Z uvedených finančních prostředků město podpoří 18 projektů.

Dotační program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

V rámci dotačního programu zaměřeného na sociální oblast došlo také k úpravě alokace, resp. k navýšení finančních prostředků o 9,95 mil. Kč, tedy na celkových 42.946.000 Kč. Z uvedených finančních prostředků město podpoří 63 projektů.