Zastupitelé schválili dotace na rok 2022

Upraveno: 05.01.2022
Ilustrační obrázek

Dotace na rok 2022 přidělené v rámci dotačních programů KULTURA, SPORT, PREVENCE KRIMINALITY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO a SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY schválili opavští zastupitelé na svém 20. zasedání dne 6. 12. 2021.

Dotační program KULTURA

Na podporu kultury v roce 2022 město vyčlenilo 2.200.000 Kč. Dotace byly rozděleny mezi čtyři dotační tituly – Podpora celoroční kulturní činnosti, Podpora kulturních akcí ve městě, Kreativní výstupy a Reprezentace města. Vyčleněné finanční prostředky byly rozděleny mezi 36 projektů.

Dotační program SPORT

V rámci dotačního programu pro oblast sportu došlo k úpravě alokovaných finančních prostředků, díky které bylo možné rozdělit mezi žadatele 13.000.000 Kč. Dotace byly rozděleny do tří dotačních titulů – Celoroční sportovní činnost, Sportovní akce, Přímá podpora a podařilo se podpořit celkem 120 projektů.

Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO

Stejně jako v minulém roce bylo i letos na podporu projektů v rámci tohoto dotačního programu připraveno 500.000 Kč. Dotace směřovaly na podporu akcí a aktivit EVVO, podporu činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí a podporu opatření ve prospěch životního prostředí. Z uvedených finančních prostředků bylo podpořeno 12 projektů.

Dotační program PREVENCE KRIMINALITY

V rámci tohoto dotačního programu bylo vyčleněno 800.000 Kč, což představuje navýšení o 300 tisíc Kč oproti minulému roku. Také v rámci tohoto dotačního programu byla mezi žadatele rozdělena celá částka, a to na podporu projektů orientovaných na aktivní využití volného času veřejnosti, především dětí a mládeže do 26 let a na podporu soustavné celoroční činnosti členů volnočasových dětských a mládežnických organizací, spolků a zájmových subjektů skružujících příslušníky všech věkových kategorií. Z uvedených finančních prostředků bylo podpořeno 16 projektů.

Dotační program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

V rámci dotačního programu zaměřeného na sociální oblast došlo k navýšení finančních prostředků o 7,78 mil. Kč, tedy na celkových 37.779.000 Kč. Z uvedených finančních prostředků bylo podpořeno 63 projektů.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2022 včetně přidělených dotací je uvedeno v samostatných souborech (viz. Ke stažení).

 

Uzavření smlouvy s příjemci dotací

Úspěšní žadatelé budou prokazatelným způsobem vyzváni odborem rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

 

Povinná publicita

Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace projektu, bez ohledu na termín uzavření smlouvy, prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární město Opava coby poskytovatele dotace. Prezentaci statutárního města Opavy (např. fotodokumentaci) je příjemce dotace povinen doložit v rámci závěrečného vyúčtování dotace (rozsah povinností příjemce dotace – viz. vzorové smlouvy jednotlivých dotačních programů zveřejněných na webových stránkách města).

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.. Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu.

V případě dotazů se můžete obracet na pracovnice odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Ing. Lenka Jiskrová, tel.:  +420 553 756 629, lenka.jiskrova@opava-city.cz,

Mgr. Petra Vlčová, tel.: +420 553 756 464, petra.vlcova@opava-city.cz

 

.