Zažádejte si o dotaci na obnovu kulturních památek

Upraveno: 01.03.2023

 

                                                                             

Ministerstvo kultury České republiky - Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava

ve spolupráci

s Ministerstvem kultury České republiky,

se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 

v y h l a š u j e

VÝZVU

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023. 

Místo předkládání žádostí o dotaci:
Osobně v místě sídla obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava (dále jen „odbor“) v době stanovených úředních hodin. Odbor sídlí v budově, Horní náměstí 67.

Poštou na adresu: Magistrát města Opavy, odbor rozvoje města a strategického plánování, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Ing. Tomáš NAVRÁTIL, v. r., primátor

Za správnost:

Ing. Martin Dostál, referent odboru rozvoje města a strategického plánování, Magistrát města Opavy