Dotační systémy se mění, bude na ně více peněz

Upraveno: 28.01.2020
Ilustrační obrázek
Zastupitelé schválili změnu systému dotačních programů. Systém má několik novinek, žádat o finance se bude dříve, nové jsou formuláře i možnosti,l na co bude možno peníze získat. Příjem žádostí bude od 15. září do 15. října.

Programy prochází řadou změn, město pro žadatele uspořádá semináře

Zastupitelé na červnovém zasedání schválili změnu systému dotačních programů (v minulosti grantů) a s tím i vyhlášení dotačních programů na rok 2020. Radnice na programy Kultura, Prevence kriminality či Sport dá více peněz. Zároveň se mění časový harmonogram podávání žádostí, včetně procesu hodnocení, formuláře, termíny podání, sladily se dotační podmínky a třeba v případě kultury se i rozšiřují možnosti, na co lze o dotaci požádat. Zastupitelé schválili návrh, díky němuž bude na většinu dotačních programů navýšené množství financí. Například program Kultura posílí o 200 tisíc na 2,2 milionu, Prevence kriminality o 100 tisíc na 600 tisíc korun, sport o 2,35 milionu na 11,65 milionu korun. Na program Životní prostředí a EVVO bude vyčleněno půl milionu korun jako v předchozím roce. Poslední program Sociální a související služby počítá, tak jako loni, s částkou 26,5 milionu korun. Finální částky všech programů se budou odvíjet od objemu schválených finančních prostředků na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Dotace města musí mít jasné, stabilní a rovné podmínky ve všech svých tematicky zaměřených programech, proto jsme přikročili k zásadním změnám systému přidělování dotací jako celku. Dotační programy jsou nastaveny tak, aby příjemci měli informace o schválení či neschválení do konce roku 2019. Projektový tým, který komplexní změny řešil, dbal a zohledňoval jak povinnosti města jako dobrého správce veřejných financí, tak dlouhodobé připomínky a podněty žadatelů a příjemců neinvestičních účelových dotací,“ uvedla první náměstkyně primátora Hana Brňáková a pokračovala: „Rok 2020 bude v tomto směru rokem pilotním, který zároveň ověří i další možnosti zkvalitnění dotačního systému v budoucím období. Jedná se např. o systémové zavedení víceletého financování, či průběžných dotací, tam, kde to dává smysl, vyhlášení nových dotačních titulů, či elektronické podávání žádostí“.

Od příštího roku by tak většina žádostí na neinvestiční účelové dotace měla být podporována předně z oficiálně vyhlášených dotačních programů. Prostřednictvím ostatních účelových neinvestičních dotací budou podpořeni ti žadatelé, jejichž žádosti nedublují podmínky a účel podpory, který by mohl být řešen a podpořen v rámci již vyhlášených dotačních programů. „V případě, že žádost o dotaci bude v příštím roce splňovat svým účelem podmínky již vyhlášených dotačních titulů, je v zájmu žadatele, předložit svou žádost do daného programu.“ vysvětlila Hana Šenková z odboru rozvoje města. I z tohoto důvodu došlo k navýšení daných dotačních programů.

Zastupitelé tak většinově schválili hned několik podstatných změn. „Z tohoto důvodu opravdu vyzýváme a žádáme všechny, kdo si chtějí požádat o dotace na rok 2020 v rámci schválených dotačních programů, aby si je důkladně prostudovali. Vyvěšeny budou od 1. července na úřední desce a na webových stránkách města, připraveny jsou i vysvětlující semináře,“ řekla Hana Šenková.

Další ze změn je úprava harmonogramu odevzdání a hodnocení žádostí. Příjem žádostí bude od 15. září do 15. října. V prosinci by schválené žádosti měli ještě projednat radní a zastupitelé. Následně po podpisu smluv by mělo dojít k zaslání financí na účty žadatelů.

Vzhledem k tomu, že došlo k zásadním změnám, připravuje město pro potencionální žadatele semináře, které budou probíhat v první polovině září vždy v odpoledních hodinách a kde bude vše pečlivě vysvětleno tak, aby úspěšnost podaných žádostí, co se týká kvality zpracování dle podmínek programů, byla co největší. Toto je další vstřícný krok ze strany města a úřadu. O přesných termínech a místě konání vás budeme informovat na webu města, sociálních sítích a v zářijové Hlásce. „Zájemci se dozví o změnách v jednotlivých programech či jak správně vyplnit žádost. Pro každý dotační program bude samostatný seminář,“ vysvětlila Petra Vlčová z odboru rozvoje města. V průběhu roku pak město bude pořádat i seminář pro příjemce, na kterém se dozví, jak například správně řešit případné změny v průběhu samotné realizace projektu, jak správně odevzdat vyúčtování projektu, či jak dostatečně řešit povinnou publicitu.

Roman Konečný, tiskové oddělení

 

Vyhlášené dotační programy pro rok 2020:

 • Kultura 2020,
  • Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/20)
  • Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/20)
  • Kreativní výstupy (K 3/20)
  • Reprezentace města (K 4/20)
 • Prevence kriminality 2020,
  • Podpora projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže do 26 let (PK 1/20)
  • Podpora pravidelné činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků a různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (PK 2/20)
  • Podpora opatření ve prospěch prevence kriminality (PK 3/20)
 • Sport 2020,
  • Celoroční sportovní činnost (S 1/20)
  • Sportovní akce (S 2/20)
  • Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/20) – Přímá podpora (PP)
 • Životní prostředí a EVVO 2020,
  • Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/20)
  • Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí (ZP 2/20)
  • Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/20)
 • Sociální a související služby 2020
  • SOCIÁLNÍ SLUŽBY (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
   • A1: Služby sociální péče
   • A2: Služby sociální prevence
   • A3: Služby odborného sociálního poradenství
   • SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY A AKTIVITY
    • B1: Hospicová péče
    • B2: Dobrovolnictví na území města Opavy
    • B3: Chráněné dílny, chráněné zaměstnávání (integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu)
    • B4: Ostatní související služby a aktivity