Granty 2011 - výsledky

Upraveno: 15.02.2020

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 3. zasedání dne 21.2.2011 schválilo výsledné pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech pro rok 2011.

 • 1.1. Pravidelná sportovní činnost zaměřená především na děti a mládež 
  • Dotace celkem: 1 330 000,- Kč
 • 1.2. Sportovní akce včetně náborových a veřejných akcí  
  • Dotace celkem: 470 000,- Kč
 • 2.1. Soustavná kulturní činnost  
  • Dotace celkem: 195 000,- Kč
 • 2.2. Podpora kulturních akcí ve městě  
  • Dotace celkem: 740 000,- Kč
 • 2.3. Ediční činnost  
  • Dotace celkem: 135 000,- Kč

Příjemci finanční dotace budou vyzváni příslušným odborem Magistrátu města Opavy k podpisu smlouvy, jejíž návrh musí být nejdříve schválen radou města.

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu, během konferencí a seminářů, apod.

Logo Statutárního města Opavy je bezpodmínečně nutné používat v souladu s přílohou č. 5 (Příručka pro příjemce finanční podpory projektů z grantového systému města užití loga města) Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy na všech informačních a propagačních materiálech vztahujícím se k projektu.