Investiční plány města Opavy na rok 2011

Upraveno: 16.02.2020

Zastupitelstvo města na svém květnovém zasedání schválilo nejen rozpočet pro rok 2011, ale i seznam investičních akcí. Přinášíme vám přehled plánovaných investičních aktivit pro letošní rok s popisem těch nejdůležitějších.

Investiční akce lze rozdělit do několika kategorií. Investice do rozvoje města (viz tabulka „Město“) se dále člení na ty, u kterých je zajištěna dotace a na ty, jež jsou hrazeny čistě z městského rozpočtu. Investice do škol a školských zařízení jsou rozděleny obdobně (viz tabulka „Školství“). Projektů, které jsou připraveny k realizaci, je daleko více, než těch, které naleznete v tabulkách. Jejich realizace závisí na získání dotace.

Obecně se dá říci, že letošní rok se ponese hlavně v duchu dokončování realizace projektů, jež začaly v loňském roce a v duchu přípravy projektových dokumentací pro projekty, které budou realizovány v příštím roce. „Letos by měly být realizovány projekty za více než 100 milionů Kč a příštím roce jsou plánovány investice ve výši dalších cca 84,5 milionu Kč,“ potvrzuje Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic opavského magistrátu.

Celkově se může zdát, že letos je objem investic nižší než v minulých letech. „Pravdou ovšem je, že jelikož je v roce 2011 nutné dokončit a tudíž i doplatit velkou část náročných projektů z loňského roku, bude letošek pro město finančně velice náročný. I proto bylo nutné zajistit bankovní úvěr, který schválilo poslední zastupitelstvo,“ podotkl Dalibor Halátek, náměstek primátora. Mezi velké projekty, které byly započaty v roce 2010 a pokračují v roce 2011 patří Dům umění, Kulturní dům Rybníček, cyklostezka Opava – Krnov, tělocvična na Tyršově stadionu, rekonstrukce Slezského divadla nebo kanalizace v Malých Hošticích.

TŘI PROJEKTY PRO INFRASTRUKTURU A ZELEŇ

V souvislosti s dokončováním rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu je nutné realizovat ještě další doplňkový projekt, který celou rekonstrukci vhodně doplní. Díky obnově příjezdové komunikace budou tělocvična a celý stadion lépe dostupné, protože stávající přístupová silnice se nachází v havarijním stavu. Přibude i veřejné osvětlení, které zde v tuto chvíli chybí. „Navíc se ještě rozhoduje o stavbě tribuny včetně přístřešku pro diváky. Toto rozhodnutí však závisí na finanční náročnosti,“ uvádí Jana Onderková. Rekonstrukce tělocvičny končí v těchto dnech, rekonstrukce přístupové komunikace by měla být dokončena do konce roku 2011, aby Tyršův stadion mohl přivítat sokolský župní slet na jaře příštího roku.

Letos na podzim bude spuštěn projekt zaměřený na revitalizaci zeleně v Městských sadech spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie. Tento projekt obsahuje jak kácení poškozených, nemocných stromů a náletových dřevin, tak i výsadby, jež proběhnou na jaře 2012. Je důležité zmínit, že výsadby ve svém počtu značně převýší počet kácených dřevin. Celý projekt bude stát 8,3 milionu korun a Evropská unie přispěje 2,2 milionu Kč.

Ke konci tohoto roku začne kompletní rekonstrukce ulic Janská a Bílovecká. Na tuto investici přispívá Moravskoslezský kraj, vlastník silnice II. třídy, která těmito ulicemi vede. Součástí rekonstrukce bude jak zmíněná silnice, tak i chodníky, veřejné osvětlení a nově budou vystavěny cyklostezky, jelikož pohyb cyklistů po takto frekventované komunikaci může být velice nebezpečný. Projekt se týká úseku od přestupního místa u nádraží Opava-východ po železniční podjezd v Kylešovicích. Celkové náklady by měly činit cca 30,6 milionu Kč.

IPRM KATEŘINKY – REALIZACE JEDNOHO VNITROBLOKU

V rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro sídliště Kateřinky bude letos revitalizován jeden z vnitrobloků. Konkrétně jde o vnitroblok ulic Grudova – Holasická – Vítečkova. Obsah projektu se v zásadě neliší od revitalizace jiných vnitrobloků, které již v Kateřinkách proběhly. I zde půjde především o zkvalitnění cest, nárůst počtu parkovacích míst, revitalizaci zeleně a řešení veřejného osvětlení s novým mobiliářem. Území již bylo předáno zhotoviteli stavby a stavební práce by měly být hotovy do konce srpna tohoto roku. Celkem bude vynaloženo 11,6 milionu Kč a 85 % z této částky by měla hradit Evropská unie.

ŠKOLSTVÍ: ZŠ ŠRÁMKOVA BUDE KOMPLETNĚ ZATEPLENA

Hlavní investiční akcí v oblasti školství bude kompletní zateplení Základní školy Šrámkova. Jedná se o zateplení fasády a výměnu oken ve všech objektech školy, které bude probíhat od května do října tohoto roku. „Je pravděpodobné, že se provoz školy bude muset trochu uskrovnit na konci tohoto a na začátku příštího školního roku,“ uvádí Martin Chalupski z odboru přípravy a realizace investic a dodává: „Nicméně výsledný efekt by měl stát zato.“ Akce je spolufinancována z fondů Evropské unie, protože se městu podařilo získat dotaci ve výši 17,5 milionu Kč, která pokrývá zhruba 50 % předpokládaných nákladů (cca 33,9 milionu Kč). Celková cena se ale může výrazně změnit díky právě probíhajícímu výběrovému řízení.

Dalším projektem, který je pro letošek připraven a bude realizován, je rekonstrukce střechy tělocvičny Základní školy Boženy Němcové. Zmiňovaná střecha se nachází ve velmi špatném technickém stavu a lokální opravy je zbytečné provádět. Město tak přistupuje ke komplexní rekonstrukci, která bude odhadem stát 3 miliony Kč.

PROJEKTY PŘIPRAVENÉ PRO ROK 2012

Jak již bylo zmíněno v úvodu, rok 2011 se mimo jiné nese v duchu příprav projektů pro rok 2012. V praxi to znamená zejména zpracování projektových dokumentací, vyřízení potřebných povolení a často i zorganizování výběrového řízení na dodavatele.

Projekty, které jsou na rok 2012 především připravovány, se týkají zejména Integrovaného plánu rozvoje města pro sídliště Kateřinky, protože je nutné splnit podmínky poskytovatele dotace a čerpat dotační prostředky co nejrychleji. Všechny připravované projekty jsou uvedeny v tabulce „Příprava projektů“. Jednat se bude hlavně o revitalizace dalších vnitrobloků (např. Vrchní - Rolnická nebo Černá – Hálkova - Ratibořská), revitalizace dětských hřišť a zahrad mateřských škol.