Koryto Městského náhonu se znovu naplnilo vodou

Upraveno: 22.02.2020

Od února loňského roku probíhaly práce na revitalizaci Městského náhonu v Městských sadech. Opavané, kteří parkem procházeli, mohli v druhé polovině ledna sledovat, jak se náhon opět zaplňuje vodou. Tomu předcházelo vyčištění koryta, a to jak od napadaného listí, tak od zbytku materiálů jako pozůstatku stavebních prací.

Revitalizace náhonu vůbec nebyla jednoduchá, jelikož je velmi starý a technická dokumentace se od něj nezachovala. Až během prací tak například zhotovitelská firma zjistila, že v některých úsecích, kde se předpokládalo dlážděné dno, žádné dno není. Nánosu bahna zde proto bylo mnohem více, než se všichni domnívali. Přesto se podařilo celou akci dokončit v určeném termínu. Kolaudace díla proběhla v polovině prosince.

„Během loňského roku došlo postupně k odbahnění, vyčištění a úpravě koryta vodního náhonu i jezírek a k výstavbě sedimentační nádrže, ve které se budou naplaveniny usazovat a odkud budou poté vyváženy. Vybudováno bylo také bezbariérové molo. Projekt zahrnoval i inventarizace dřevin pobřežní zeleně či vytvoření rybích úkrytů a zimovišť,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek.

Ještě před samotnou revitalizací proběhl v celé lokalitě biologický průzkum a byla učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k úhynu žádných druhů živočichů či rostlin. Nyní, po naplnění koryta vodou, může za příhodných klimatických podmínek začít i výsadba bahenních rostlin. Na jaře se počítá i s osázením nové pobřežní flóry.

„Revitalizací byly upraveny břehy a celé koryto náhonu bylo záměrně zúženo tak, aby se změnily odtokové poměry, proud v náhonu byl čeřen a rychlejší, čímž by nemělo docházet k jeho zanášení. Provoz vlastního náhonu v současné době probíhá tak, že se správce toku učí s tímto nově revitalizovaným dílem pracovat a za pomoci stavidel je regulována a nastavována správná, tedy nově požadovaná výška vodní hladiny v náhonu,“ doplnil náměstek Technických služeb Opava, s. r. o.,Martin Girášek.

Náklady na celý projekt se vyšplhaly téměř na 15 milionů korun. Až 90 % celkových způsobilých výdajů bude přitom hrazeno prostřednictvím dotace z Operačního programu Životní prostředí. Část dotace, ve výši zhruba devíti milionů korun, již byla městu proplacena, o zbytek peněz nyní město zažádá.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Foto: Antonín Hora