Krajský úřad zrušil nařízení kvůli nebezpečí požárů ze sucha

Upraveno: 27.11.2019
Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil nařízení, které vydal začátkem srpna kvůli suchu a hrozícím požárům. 5. září tak skončila doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil nařízení, které vydal začátkem srpna kvůli suchu a hrozícím požárům (původní nařízení publikováno níže). Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, informovány o tom byly všechny obce v regionu.

Dnešním dnem tak skončila doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje, kterou krajský úřad na doporučení hasičů vyhlásil 9. srpna. Pro občany a právnické osoby to znamená, že už nemusejí striktně dodržovat například zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně, mohou se pořádat ohňostroje nebo jezdit parní lokomotivy. Také vlastníkům lesů a lesním hospodářům odpadla povinnost pravidelně kontrolovat lesní cesty a místa, kde před dobou vyhlášení sucha hořelo.

„Z aktuální statistiky o požárech, kterou vede Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, vyplývá, že počet požárů lesních, polních a travních porostů už neroste a odpovídá průměru pro toto roční období,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Dodal, že občané toto nařízení a zákazy zřejmě respektovali a předešlo se tak rozsáhlým škodám na zdraví a majetku. „Krajský úřad neřešil v této souvislosti žádné odvolání vůči přestupkům či správním řízením, které mohou policie a obce vést, pokud lidé nařízení poruší. Děkuji za to,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Krajský úřad MSK

 

Původní nařízení:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen „období sucha“),

2. Podle čl. 3 nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

3. Podle čl. odst. 1 nařízení kraje je období sucha na místech se zvýšeným nebezpečím požárů zakázáno:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,

d) používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru (před jízdou parní lokomotivy se stanoví písemně požárně bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru od úletu jiskry a provoz parní lokomotivy se oznámí 5 pracovních dní předem včetně navržených opatření Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat).

4. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení kraje se v období sucha zakazuje spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

5. Podle čl. 5 odst. 3 nařízení kraje jsou vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:

a) volné a sjízdné lesní cesty,

b) kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.

6. Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den 9. srpna 2018 a současně vyvěšení tohoto vyhlášení na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu.

 

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil nařízení, které vydal začátkem srpna kvůli suchu a hrozícím požárům (původní nařízení publikováno níže). Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, informovány o tom byly všechny obce v regionu.

Dnešním dnem tak skončila doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje, kterou krajský úřad na doporučení hasičů vyhlásil 9. srpna. Pro občany a právnické osoby to znamená, že už nemusejí striktně dodržovat například zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně, mohou se pořádat ohňostroje nebo jezdit parní lokomotivy. Také vlastníkům lesů a lesním hospodářům odpadla povinnost pravidelně kontrolovat lesní cesty a místa, kde před dobou vyhlášení sucha hořelo.

„Z aktuální statistiky o požárech, kterou vede Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, vyplývá, že počet požárů lesních, polních a travních porostů už neroste a odpovídá průměru pro toto roční období,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Dodal, že občané toto nařízení a zákazy zřejmě respektovali a předešlo se tak rozsáhlým škodám na zdraví a majetku. „Krajský úřad neřešil v této souvislosti žádné odvolání vůči přestupkům či správním řízením, které mohou policie a obce vést, pokud lidé nařízení poruší. Děkuji za to,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Krajský úřad MSK

 

Původní nařízení:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen „období sucha“),

2. Podle čl. 3 nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

3. Podle čl. odst. 1 nařízení kraje je období sucha na místech se zvýšeným nebezpečím požárů zakázáno:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,

d) používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru (před jízdou parní lokomotivy se stanoví písemně požárně bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru od úletu jiskry a provoz parní lokomotivy se oznámí 5 pracovních dní předem včetně navržených opatření Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat).

4. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení kraje se v období sucha zakazuje spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

5. Podle čl. 5 odst. 3 nařízení kraje jsou vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:

a) volné a sjízdné lesní cesty,

b) kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.

6. Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den 9. srpna 2018 a současně vyvěšení tohoto vyhlášení na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu.

 

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu