Město Opava bude příští rok hospodařit s rozpočtem 973,8 milionu korun

Upraveno: 21.02.2020

Opavští zastupitelé schválili na svém prosincovém zasedání vyrovnaný rozpočet na rok 2014 ve výši 973 794 100 korun. Oproti rozpočtu loňskému je navýšen o 23 milionů korun.

„Je však nutné podotknout, že v této částce je započítáno i přijetí externích zdrojů ve výši 100 milionů korun, které budou použity na předfinancování investičních akcí,“ uvedl primátor města Zdeněk Jirásek s tím, že se jedná o investiční akce Revitalizace Městského náhonu – sedimentační nádrž, Ochranná zeleň, Rekonstrukce Azylového domu Samaritán, Přírodní zahrady vybraných mateřských škol, Rekonstrukce Komunitního centra v Kylešovicích a revitalizace mateřských škol Edvarda Beneše, Vaníčkova a Mnišská. Tyto investiční akce budou spolufinancovány z Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, hrazeny budou z operačních programů Životní prostředí a Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013.

„K proplacení dotačních titulů by mělo dojít do konce roku 2015, externí zdroje tedy budou přijaty formou revolvingového úvěru se splatností do 31. prosince 2015. Mimo tyto externí zdroje se v rozpočtu počítá také se zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 30 milionů korun," vysvětlil primátor.

Podle předběžných odhadů by mělo město získat do rozpočtu daňové příjmy ve výši 729,8 milionů, což je o 12,3 milionů více než se plánovalo v loňském roce, přičemž s příjmy ze sdílených daní je počítáno s výší 563 milionů, s příjmem z daně z nemovitosti (která jako jediná z daní zůstává ve 100% výši městu) ve výši 60 milionů a s příjmy z poplatků 76,8 milionů korun (ve výši daní a poplatků od občanů nedochází k žádné změně).

U nedaňových příjmů se předpokládá výše 114,6 milionů, největší podíl zde přitom tvoří příjem z pronájmu bytových a nebytových prostor a to 56,2 milionů korun. Na položkách kapitálových příjmů se počítá s plněním ve výši 10,5 milionů. Položky přijatých dotací zastupuje v rozpočtu předpokládaný příjem v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon přenesené působnosti ve výši 53,3 milionů korun. Ostatní přijaté dotace jsou do rozpočtu zapojovány rozpočtovými opatřeními postupně během roku v okamžiku přijetí.

Ve výdajové stránce se kalkuluje s výdaji běžnými ve výši 824,3 milionů a kapitálovými ve výši 149,5 milionů. Mezi výdaje města je možné počítat také splátky jistin přijatých úvěrů, i když jsou zařazeny v části financování. Pro rok 2014 se v této položce počítá s 64,5 miliony, přičemž zůstatek nesplacených úvěrů k 31. 12. 2013 je 559,49 mil. Kč.

„U běžných výdajů se město snažilo držet výši výloh stejnou jako v roce 2013 a k jejich navýšení dochází pouze u těch odborů, kde je to naprosto nezbytné. V kontextu rozpočtového výhledu na roky 2015–2016 však bude zcela jistě nutné pokračovat v již započatém šetření a snižování výdajů a v hledání možností navýšení na příjmové stránce,“ uzavřel primátor Zdeněk Jirásek.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 17.12.2013