Město Opava má novou koncepci rozvoje sociálního bydlení

Upraveno: 27.02.2020

Město Opava do této chvíle neměla žádná pravidla pro zvýhodnění některých skupin obyvatel při žádostech o přidělování městských bytů. Nově tento problém řeší Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014. Ta nastavuje pravidla pro přidělování bytů sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel - především pak seniorům, zdravotně postiženým a mladým rodinám. Kompletní znění této koncepce včetně všech jejích příloh najdete na webu města v sekci Dokumenty.

Koncepci rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011 – 2014 (dále jen koncepce) zpracoval projektový tým složený ze zástupců politické reprezentace, zaměstnanců jednotlivých odborů MMO (odbor majetku města, odbor sociálních věcí, odbor rozvoje města a strategického plánování) a zástupce příspěvkové organizace SMO. Úkolem projektového týmu bylo zmapovat situaci v oblasti bydlení pro osoby, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení a navrhnout opatření k řešení dané problematiky.

Cílové skupiny koncepce:

senioři,

osoby se zdravotním postižením,

osoby sociálně znevýhodněné,

osoby s psychickým onemocněním,

mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“.

Zmapování současné situace v oblasti sociálního bydlení proběhlo prostřednictvím využití interních zdrojů jednotlivých odborů MMO a také ve spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou: příspěvková organizace SMO, Úřad práce v Opavě, Psychiatrická léčebna v Opavě. Došlo k vymezení základních demografických údajů, které mohou mít do jisté míry vliv na vývoj poptávky po sociálním bydlení. Projektový tým rovněž provedl podrobnou analýzu ubytovacích kapacit v majetku SMO, které byly popsány z hlediska velikosti bytů a jejich technických parametrů. Součástí zmapování situace bylo také vymezení cílových skupin a kvalifikovaný odhad poptávky těchto cílových skupin na základě dat získaných zejména z podkladů odboru sociálních věcí a odboru majetku města.

Pro definici hlavního cíle koncepce, jejich specifických cílů, opatření a aktivit vycházel projektový tým z analýzy současného stavu a zpracoval SWOT analýzu.

Hlavní cíl koncepce: „Vytvoření uceleného systému sociálního bydlení s využitím části ubytovacích kapacit Statutárního města Opava“.

Specifické cíle koncepce:

1/ Zajištění malometrážních bytů se zvýšenou dostupností pečovatelské služby, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu senioři.

2/ Zajištění cenově dostupného bydlení odpovídajícího charakteru zdravotního postižení v dostupnosti základních služeb, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

3/ Zajištění cenově dostupného, časově omezeného bydlení s aktivní snahou klientů řešit vlastní tíživou situaci, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob sociálně znevýhodněných.

4/ Zajištění cenově dostupného malometrážního bydlení se zajištěním terénních sociálních služeb v klidovém prostředí, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob s psychickým onemocněním.

5/ Zajištění cenově dostupného, časově omezeného bydlení pro mladé rodiny, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu mladých rodin.

 

Specifické cíle jsou dále rozpracovány v jednotlivé opatření a aktivity. V závěru koncepce jsou vysloveny závěry a doporučení, které shrnují výše získané poznatky. Tyto představují kroky, které by měly být realizovány, tak, aby došlo ke vzniku a optimalizaci sociálního bydlení na území města Opavy.

Koncepce primárně slouží jako podklad pro vedení města a politickou reprezentaci za účelem budoucího rozhodování v oblasti sociálního bydlení v Opavě, ale rovněž bude využita jako informační materiál pro všechny občany a zainteresované instituce, které tato oblast zajímá.

Přílohami koncepce jsou rovněž Zásady pro přidělování a pronajímání městských bytů pro jednotlivé cílové skupiny (senioři, osoby s psychickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné a mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“) spolu s formuláři Žádostí o přidělení bytů jednotlivým cílovým skupinám. Zásady byly vytvořeny a konzultovány oddělením právním Magistrátu města Opavy.

Publikováno dne 15.3.2012