Městský program prevence kriminality

Upraveno: 15.02.2020

Hlavním úkolem prevence je snižování rozsahu a závažnosti kriminality, ale také zvyšování pocitu bezpečí a jistoty občanů prostřednictvím opatření pomocí kterých můžeme bezpečnostním rizikům předcházet. Prevence kriminality spadá do působnosti preventivní politiky. Jde o metodu nerepresivní, na které se podílí široká škála veřejných institucí i soukromých subjektů. Vzhledem k velkému rozsahu příčin trestné činnosti zasahují preventivní opatření do mnoha oblastí veřejného života, např. do oblasti sociální, zaměstnanosti, vzdělávání, osvětové, trávení volného času, krizové intervence. Její nezastupitelný význam je stále častěji zohledňován i v rámci trestní politiky, např. formou odklonů, či alternativních trestů k trestu odnětí svobody. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí.

KONTAKT

Dagmar POLÁŠKOVÁ
Odbor školství
Manažer prevence kriminality
Tel: +420 553 756 725
E-mail:dagmar.polaskova@opava-city.cz