Náměstek primátora Daniel Žídek dnes předal vedení městské policie do rukou primátora města

Upraveno: 19.02.2020

Vyjádření náměstka primátora Daniela Žídka

Usnesením Zastupitelstva statutárního města Opavy č.36/02 ZM 10 jsem byl s účinností od 14.12.2010 pověřen řízením Městské policie Opava. Toto usnesení bylo přijato na druhém zasedání zastupitelstva města v tomto funkčním období.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 23.11.2010 byly usnesením č.9/01 ZM 10 svěřeny úkoly primátorovi a náměstkům primátora, tedy i mě, kdy jsem byl zastupitelstvem zvolen do funkce náměstka primátora. Byly mi svěřeny úkoly na úsecích : investice, bezpečnost, informační systémy, doprava a školství.

Pověření řízením městské policie z tohoto pohledu považuji za nástavbu mého výkonu funkce náměstka. Samotné pověření bylo v souladu s § 3 odst. 1 zákona č.553/1991 Sb., O obecní policii v platném zněnídle kterého může zastupitelstvo pověřit řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva. Z tohoto pohledu je zřejmé, že řízením může být pověřen kterýkoliv člen zastupitelstva, ať uvolněný, či neuvolněný, aniž by dále zákonodárce definoval obsah slova řízení. Ani zastupitelstvo města ve svém zmocňujícím usnesení nestanovilo konkrétní oblasti v řízení městské policie, za které zastupitel odpovídá.

Zastupitelstvo města dále na můj návrh, což bylo v souladu s. § 3 odst. 2 zákona č.553/1991 Sb. v platném zněnípověřilo plněním některých úkolů při řízení Městské policie Opava určeného strážníka, tedy Mgr. Milana Kokoře 131/07 ZM 11 a vzalo na vědomí mé činnosti v pracovněprávních vztazích.

V poslední době jsem nejen já, ale i pan Mgr.Kokoř pod silným tlakem některých medií právě v souvislosti s řízením Městské policie Opava. Přes nedokonalosti právní úpravy, která, jak už jsem řekl, nedefinuje rozsah řízení zastupitelem v případě, kdy je definovanými úkoly pověřen určený strážník, se nechci rétoricky zbavovat své obecné odpovědnosti za plnění úkolů městské policie ze zákona.

Chápu, že zaměstnání strážníka není nikterak jednoduchá záležitost. Zákonodárce především v souvislosti s přijetím novely zákona, který doprovázel zákonodárnou činnost v souvislosti s rekonstrukcí Policie České republiky posiloval pravomoci strážníka až téměř k úrovni českého policisty. Již tak radikálně ovšem neposílil oblast jejich hmotné zainteresovanosti, oblast sociální a zejména oblast platů jež zůstává v pravomoci samosprávných orgánů. V praxi to přináší problémy především zřizovateli, tedy obcím a městům, která obecní a městské policie zřídili. U obecních a městských policií vznikají odborové organizace k ochraně postavení strážníků a prosazení lepších podmínek v zaměstnání.

Místo toho, aby se řešení na podněty Svazu měst a obcí hledalo urychleným přijetím novely zákona O obecní policii, míří tak říkajíc "pod stůl" a vláda příslušný sněmovní tisk, který již prošel 1. čtením v Poslanecké sněmovně z jednání Poslanecké sněmovny s velkou mírou pravděpodobnosti stáhne.

Po zvážení situace, která jistě nepřispívá ke klidu v práci strážníků městské policie, nepřispívá k prezentaci jejich dobrých výsledků, kterých ve své činnosti na úseku zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a úkolů v oblasti vnitřní bezpečnosti města Opavy dosahují mi dovolte Vám oznámit, že dnešním dnem jsem primátorovi města předal své písemné prohlášení, kterým ukončuji svůj podíl zastupitele na řízení Městské policie Opava.

Od zítřejšího dne tedy ze zákona O obecní policii přináleží řízení Městské policie Opava primátorovi. V platnosti rovněž zůstává rozhodnutí Zastupitelstva statutárního města Opavy o pověření řízení některý úkolů v činnosti Městské policie Opava určenému strážníkovi, panu Mgr.Kokořovi.

Toto své rozhodnutí činím z přesvědčení, že zejména napomůže ke zklidnění situace uvnitř Městské policie Opava mezi strážníky. Jsem přesvědčen, že vyšetřování trestního oznámení objektivně prokáže skutečnosti, které se staly podnětem mediální rozpravy, poškozující i samotného zřizovatele městské policie, tedy Statutární město Opava.

Odstoupením od řízení městské policie se mohu lépe věnovat svěřeným úkolům, uloženým Zastupitelstvem statutárního města Opavy, tedy i těm, které souvisí s oblastí bezpečnosti. V té souvislosti předpokládám svou další činnost v :

  1. Jednaní s Ministerstvem vnitra o potřebě vydání prováděcího předpisu, jenž by zcela konkrétně definoval pojem řízení obecní policie zastupitelem.
  2. Přípravě novely Obecně závazné vyhlášky, kterou byla zřízena Městská policie v Opavě s cílem více propracovat oblast jak řízení městské policie, tak i její kontroly.
  3. Jasnější definici naprosto nenahraditelné činnosti Městské policie Opava v systému spolupráce jak základních, tak i ostatních složek Integrovaného záchranného systému, novelizaci dohody o spolupráci uzavřenou mezi Městem Opava a Policií České Republiky.
  4. Podpoře vzniku poradního orgánu primátora města pro činnost Městské policie Opava, který by měl být složen ze zástupců všech volebních subjektů, zastoupených v Zastupitelstvu statutárního města Opavy a měl by zvýšit efektivitu a účinnost především kontrolního systému pro činnost Městské policie Opava.Práce zastupitele v současném období života naší společnosti není nikterak jednoduchá, přinášející sebou mnohé problémy, které ji ještě více znesnadňují. To prosím neberte jako stěžovaní, věděl jsem, proč odpovědnost na sebe beru a proč chci občanům svou prací sloužit.

    Děkuji tímto všem, kdo se mnou spolupracují a pomáhají mi. Přeji všem strážníkům Městské policie Opava především klid pro jejich náročnou práci, kterou pomáhají řešit vnitřní pořádek na území našeho krásného města.

    Daniel Žídek Náměstek primátora SMO

Publikováno dne 3.4.2013