Názory uvedené v petici odmítáme jako nepravdivé

Upraveno: 28.06.2024
Ilustrační obrázek

V minulých dnech se objevila na veřejnosti anonymní petice, která nepravdivě informuje o dění v Základní škole Eduarda Beneše a hrubým způsobem poškozuje jak školu, tak i osobu ředitelky školy. Vedení města Opavy, jako zřizovatel školy, považuje za nutné se k tématům, uváděným v petici, vyjádřit. Názory uvedené v petici odmítáme jako nepravdivé.

V petici se uvádí informace o vysoké fluktuaci pedagogů. Ve škole pracuje 64 zaměstnanců, ve školním roce 2021/2022 odešli 4 učitelé, ve školním roce 2022/2023 odešlo 6 učitelů a ve školním roce 2023/2024 odešlo 7 učitelů.  Většina odchodů je z přirozených důvodů, odchody do důchodů, zaměstnání v místě bydliště, odchod za prací do zahraničí, nové pracovní příležitosti mimo školství, ukončení pracovního poměru na dobu určitou. Samozřejmě, že vždy budou jedinci, kteří se neztotožní s vizí školy a je v pořádku, jako v jiných oborech, když si najdou jiné pracoviště. Rozhodně fluktuace učitelů na této škole není odlišná od jiných škol.

Dále se zde uvádí tvrzení, že žáci nemají o přestávkách možnost opustit třídy. „Chci zdůraznit, že dětem nikdy nebylo zakazováno během přestávek opouštět třídu, ba naopak jsou vyzývány k pohybu na hřišti, v atriu nebo v tělocvičně. Mnoho těchto aktivit je zdokumentováno na sociálních sítích školy, které jsou volně k nahlédnutí,“ upozorňuje náměstek opavského primátora pro školství Vladimír Schreier s tím, že žáci mají k dispozici bohatou nabídku pohybových aktivit a možností relaxace, kdy na chodbách jsou umístěny herní prvky, jako například stolní tenis, fotbálek či skákací panák. Mají zde také připravené posezení určené k relaxaci a odpočinku.

Další nepravdivá informace je, že žáci jsou v sedmých třídách rozřazování. Dělení tříd probíhá v šesté třídě a to proto, že příchodem na druhý stupeň bývá běžný nárůst žáků, a to z důvodů zájmu o studium cizích jazyků či začlenění do hokejové skupiny. Dále k nám přicházejí žáci ze škol v obcích mimo Opavu, kde je pouze první stupeň. „Vzhledem k nárůstu žáků na vyšším stupni zpravidla otvíráme třetí třídu v ročníku a zároveň dáváme přednost třídám s nižším počtem žáků, aby škola mohla zabezpečit co nekvalitnější výuku. Jedna ze tříd je převážně tvořena žáky zaměřenými na rozšířenou výuku cizího jazyka, což je jedno ze zaměření této školy,“ komentuje další bod náměstek Schreier a doplňuje, že v minulosti byla vždy silnou stránkou školy výuka cizích jazyků a řada dětí přicházela na Základní školu Eduarda Beneše už do třetí třídy, aby se mohly více rozvíjet v cizích jazycích. K tomu škola směřuje i dnes. Od školního roku 2024/2025 zde bude otevřená jediná bilingvní první třída v Opavě, tedy třída kde bude probíhat výuka v anglickém jazyce. „Vycházíme tak vstříc poptávce rodičů, zejména pak cizinců, kteří v Opavě pracují nebo se přistěhovali a mají zájem, aby se jejich děti vzdělávaly dvojjazyčně, ale i rodičům, kteří mají prostě zájem o tento typ vzdělání pro své děti,“ komentuje opavský náměstek aktuální situaci. Vedle toho škola klade důraz na sport a vede hokejové třídy.

Zásadně nesouhlasíme s uvedenými dehonestujícími praktikami některých rodičů či vyučujících, protože ve školství je několik mechanismů, které umožňují rodičům i vyučujícím řešit nespokojenost a vést dialog. Nadřízenou složkou je odbor školství, kde je možno projednat připomínky, funkci zřizovatele plní Rada města Opavy, která zahrnuje 11 členů. „Připomínky je možné iniciovat u kteréhokoliv z nich, protože Rada města Opavy jmenuje ředitele, i když v případě této školy je výjimka, protože stávající ředitel je ve veřejné funkci. To ale na věci nic nemění, protože Rada města Opavy je stále zřizovatelem,“ upozorňuje náměstek opavského primátora Vladimír Schreier. Jak již bylo uvedeno, právě jemu do gesce patří školství a je tedy možné záležitost projednat i s ním, případně se školskou inspekcí, která může připomínky prověřit. „Inspekce v této škole provedla kontrolu před dvěma léty a následně vydala informaci, že inspekce skončila s kladným výsledkem,“ připomíná ještě Vladimír Schreier, který rovněž říká: „Omlouváme se všem rodičům, že došlo ze strany některých pedagogů ke zneužití emailových adres, které byly v evidenci školy, k šíření uvedených dezinformací. Zjednáme nápravu, aby nebylo možno v budoucnosti tyto kontakty zneužívat.“

Martin Kůs, tiskové oddělení