Nové povinnosti majitelů rodinných domů z hlediska ochrany ovzduší

Upraveno: 18.02.2020

Termíny

1) Zákaz spalování méně hodnotných paliv – ihned.

2) Povinnost zajistit provedení kontroly technickéh stavu a provozu nejpozději do 31. prosince 2016 (provozovatelé kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění).

3) Povinnost provozovat kotel na pevná paliva v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu, kde jsou stanoveny mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, TOC (celkového organického uhlíku) a tuhých znečišťujících látek (provozovatelé kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do 1. září 2022.  

Povinnosti

Dne 1.9.2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který zároveň ruší a nahrazuje stávající zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Nový zákon o ochraně ovzduší přináší revoluci v rámci vytápění rodinných domů, přesněji řečeno postupnou revoluci, aby se občané mohli na toto připravit. Významnou změnu představuje zákaz spalování některých méně hodnotných paliv: „Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky (§ 17odst. 5 zákona).“

Důvod je zřejmý. Zákonodárce se rozhodl zakázat spalování těchto paliv v kotlech, ve kterých nelze zajistit kvalitní spalovací proces a které nejsou vybaveny zařízeními na záchyt tuhých znečišťujících látek a tím omezit jejich negativní vliv na okolní ovzduší.

Dalšími významnými kroky jsou nové povinnosti majitelů rodinných domů, kteří jsou zároveň provozovateli spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Tito majitelé mají povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.  Provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona.je nutno zajistit nejpozději do 31. prosince 2016.

Velmi významnou novou povinností (§ 17 odst. 1 písm. g) zákona) je nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do 1. září 2022  provozovat zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu, kde jsou stanoveny mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, TOC (celkového organického uhlíku) a tuhých znečišťujících látek.

Nesplnění těchto povinností bude přestupkem, za který bude možné uložit sankci až do výše 50.000,- Kč.