Opava bude mít svůj plán udržitelné městské mobility

Upraveno: 20.02.2020

V říjnu 2013 byly ve Statutárním městě Opava zahájeny práce na projektu „Plán udržitelné městské mobility Opava“. Bude vytvořen plán, který zajistí trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování a zajistí uskutečnění prioritních cílů pro udržitelnou dopravu.

Plán vypracovává společnost UDIMO, spol. s r.o. na základě řádného výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách ve spolupráci s vědecko-výzkumnou organizací ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., schválenou poradním orgánem vlády – Radou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR. Projekt je financován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MOBILITY:

  • Vytvořit bezpečný a zdravý veřejný městský prostor pro obyvatele.
  • Regulovat nárůst individuální automobilové dopravy efektivním uspořádáním dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování.
  • Optimalizovat dělbu přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy zkvalitněním hromadné, cyklistické a pěší dopravy.

Zpracování je rozděleno na 3 etapy (strategickou, analytickou a návrhovou část), součástí bude průzkum veřejného mínění (300 respondentů) formou telefonického dotazování (CATI) a dopravně-sociologický průzkum dopravního chování (2000 osob) formou osobních rozhovorů (face-to-face). Plán vychází z platné legislativy na obecní, regionální, národní i evropské úrovni a využívá postupů existujících v evropských městech, které již řadu aspektů udržitelných plánů městské mobility zahrnují. Projekt a postup zpracování dílčích částí bude zveřejňován na internetové adrese http://mobilita-opava.cz

Ve dnech 22. – 24. 10. 2013 zpracovala společnost UDIMO, spol. s r. o. následující dopravní průzkumy v rámci realizovaného projektu:

Profilový a křižovatkový dopravní průzkum (v běžný pracovní den 7 – 11 a 13 – 17 hod.)

  • Proběhnul průzkum cyklistické dopravy na komunikacích a stávajících cyklostezkách a cyklotrasách dle podkladu „Mapa cyklistických komunikací na území města“.
  • Proběhnul průzkum pěší dopravy na hlavních pěších tazích a společných stezkách pro cyklisty.

Směrový dopravní průzkum

  • Proběhnul průzkum stanovišť na kordonu města (řešeného území) pro stanovení tranzitní, cílové a výchozí dopravy.
  • Proběhnul průzkum u obchodních center a velkých parkovišť pro stanovení vnitřní dopravy.

Průzkum statické dopravy

Byl proveden jednodenní průzkum parkujících vozidel dle SPZ, zjištěna doba zdržení a obratovost za účelem sledování poptávky odstavných stání pro rezidenty a parkování návštěvníků. Tento průzkum proběhnul v oblasti centra se zavedenou zónou placeného stání a přilehlého okolí (okruh cca 600 m od centra) se zvýšenou poptávkou po parkování a možným zavedením dalších zón placeného stání.

 

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti.

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Publikováno dne 5.11.2013