Opava bude v roce 2019 hospodařit s částkou téměř 1,07 miliard

Upraveno: 13.03.2020
Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince schválili klíčový dokument pro hospodaření města na příští rok. Ten je sestaven jako vyrovnaný s částkou cca 1,07 miliardy na stránce příjmů i výdajů. V dokumentu najdete i seznam schválených investičních akcí.

Zastupitelé na svém zasedání 17. prosince schválili klíčový dokument pro hospodaření města na příští rok. „V listopadu, po nástupu do funkcí, jsme na stůl dostali návrh rozpočtu, který byl deficitní, chybělo v něm 170 milionů. Každou položku jsme proto pečlivě probírali s vedoucími jednotlivých odborů a hledali možné úspory,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil. Zhruba po 14 dnech jednání byl rozpočet nastaven s přebytkem 33,52 milionů, 30 milionů bude použito na splátku úvěru, 3,42 milionu se vloží do fondu obnovy vodovodů a kanalizací a 100 tisíc do fondu zajišťovacího.

Rozpočet byl tedy zastupitelstvu předložen jako vyrovnaný s částkou cca 1,07 miliardy korun na stránce příjmů i výdajů. Počítá s daňovými příjmy ve výši 908,09 milionu Kč, z toho sdílené daně se očekávají ve výši 715 milionů Kč. Mezi dalšími položkami jsou nedaňové příjmy (118 milionů), kapitálové příjmy (12 milionů) a přijaté transfery (65 milionů). „Do zdrojové části rozpočtu patří také financování, kde se promítají finanční operace typu čerpání úvěrů, splátky jistin, tvorba a použití zřízených fondů a použití volných finančních zdrojů z předešlých let. Oproti minulosti je letos financování nižší, jelikož se povedlo předčasně splatit úvěr z roku 2009 a navíc se nepočítá ani se zapojením nových úvěrových zdrojů,“ vysvětlila vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend magistrátu Lenka Grigarová.

Ve výdajové části jsou zahrnuty výdaje jednotlivých odborů, neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím, městským částem, obchodním společnostem a dalším subjektům. Běžné výdaje jsou navrženy ve výši 976,87 milionů Kč, kapitálové výdaje pak v celkové výši 92,92 milionu Kč.

Co se týká jednotlivých organizací, do Slezského fotbalového klubu putuje celkově 15,5 milionů do Basketbalového klubu Opava 8,9 milionu a do Hokejového klubu Opava 11,5 milionu Kč. Pro technické služby je v rozpočtu vyčleněno 131,9 milionu Kč, pro dopravní podnik 87,0 milionu a pro městskou policii 36,65 milionu. Do příspěvkových organizací v oblasti školství jde 76,032 milionu Kč. Slezskému divadlo připadne částka 86,5 milionu, Seniorcentru, které se rozšířilo o Domov svaté Kateřiny, 2,88 milionu Kč. Opavská kulturní organizace bude hospodařit se 17 miliony stejně jako Knihovna Petra Bezruče. „Navýšení rozpočtu oproti loňskému roku je u organizací způsobeno především zákonem daným navýšením platů zaměstnanců a nárůstem cen energií,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil a dodal, že navýšení mezd bylo nutné zohlednit i v rozpočtu magistrátu.

Na sportovní granty je vyčleněno 9,3 milionu, na grantové programy Životní prostředí + EVVO a Prevence kriminality po půl milionu, na granty kulturní 2 miliony a na sociální grantový systém 24,126 milionu Kč.

Participativní rozpočet, kdy o využití peněz rozhodují sami občané, byl navýšen oproti loňským 300 tisícům na 1,2 miliony Kč.

Do městských částí putuje celkově 41,4 milionu korun.  Jejich rozdělení najdete ve výčtu níže:

Komárov             7,001 milionu Kč

Malé Hoštice       9,204 milionu Kč

Podvihov            4,45 milionu Kč

Suché Lazce       5,599 milionu Kč

Vávrovice           6,938 milionu Kč

Vlaštovičky         2,779 milionu Kč

Zlatníky              2,709 milionu Kč

Milostovice        2,718 milionu Kč

Investiční akce budeme řešit až po březnovém zastupitelstvu, respektive poté, kdy budeme mít závěrku rozpočtového hospodaření za rok 2018. Následně vypracujeme dlouhodobý strategický investiční plán na dobu sedmi let a vytyčíme i priority pro příští rok,“ uvedl primátor Opavy a pokračoval: „Nyní jsou na seznamu investičních akcí zařazeny pouze investice, které již běží, v celkovém objemu zhruba 353 milionů korun. Dále jsme peníze alokovali na výstavbu veřejného osvětlení na Březinově ulici , další etapu revitalizace sídliště v Kylešovicích a na rekonstrukci domů na Horním náměstí 33-35, která by měla zahrnovat opravu fasády, výměnu oken a střechy s tím, že budeme usilovat o získání dotace."

Seznamem investičních akcí určených k realizaci najdete v přehledu níže. Celý rozpočet, rozdělený na konkrétní položky, bude zveřejněn na konci ledna na webových stránkách města. „Na sestavení rozpočtu jsme letos tím, že jsme na radnici nastoupili až v listopadu, měli méně času. Do budoucna chceme s jeho přípravou začít co nejdříve, chtěli bychom ho mít i trochu jinak strukturovaný,“ uzavřel primátor Tomáš Navrátil.

 

Rozpočet SMO 2019 (v milionech Kč)

 

daňové příjmy

908.093.400

nedaňové příjmy

118.023.800

kapitálové příjmy

12.070.000

vlastní příjmy celkem

1.038.187.200

přijaté transfery

65.124.000

příjmy celkem

1.103.311.200

financování

- 3.520.000

CELKOVÉ ZDROJE

1.069.791.200

 

 

běžné výdaje

976.874.800

kapitálové výdaje

92.916.400

CELKOVÉ VÝDAJE

1.069.791.200

  

Plánované investiční akce na rok 2019

Přinášíme vám stručný přehled investičních akcí, které byly zařazeny k realizaci na letošní rok. Částky uvedené u jednotlivých investiční akcí jsou předpokládané náklady.  Přesněji je lze vyčíslit vždy až po vysoutěžení konkrétní veřejné zakázky.

Nové akce zařazené k realizaci v roce 2019

Revitalizace domů Horní náměstí 33, 34, 35 (17 milionů Kč)
Bytový dům na Horním náměstí by měl projít celkovou rekonstrukcí zahrnující revitalizaci obvodového pláště, výměnu oken a dveří, rekonstrukci střechy, zateplení obvodových stěn a fasády. V současné době se připravují podklady pro podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Integrovaného regionálního programu (IROP). Tato akce bude realizovaná i v případě, že město při získání dotace nebude úspěšné.

Hřiště na sídlišti Kylešovice – 17. listopadu  (4 miliony)
Dvě stávající hřiště, která jsou v nevyhovujícím stavu, budouupravena na hřiště víceúčelová a to v rámci Plánu regenerace sídliště Kylešovice. Na tuto akci získalo město dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 4,3 milionu.

Veřejné osvětlení Březinova (1,5 milionu Kč)
Na ulici Březinova proběhne výstavbanového veřejného osvětlení. Společnost ČEZ vyzvala město k demontáži stávajících svítidel na jejich stožárech, jelikož bude oblast kabelizovat.

Projektová příprava (10 milionů Kč)
Finance jsou vyhrazeny na přípravu projektových dokumentací budoucích investičních akcí, na průzkumy, zaměření, vypracování posudků či geometrických plánů.

Akce zařazené k realizaci v roce 2019, ale finančně kryté již v roce 2018

Revitalizace ZŠ Otická (32 milionů Kč)
V létě roku 2018 byla zahájena rekonstrukce školy, kterádostane nový zateplený obvodový plášť. Revitalizace zahrnuje také výměnu a zateplení oken, dveří a střechy.

Nástavba učeben ZŠ Otická (7,4 milionu Kč)
Souběžně s revitalizací školy se pracujei nanástavbě odborných učeben. Ukončení prací u obou akcí je plánováno na léto 2019.

Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice (54,5 milionu Kč)
V městské části bude vybudována nová splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Město na realizaci získalo dotaci ministerstva životního prostředí ve výši 27,5 milionu Kč. Práce by měly probíhat od února do prosince.

ZŠ Boženy Němcové – přístavba (24,7 milionu Kč)
V přístavbě budou umístěny odborné učebny včetně kabinetů. Město podalo žádost o dotaci v rámci výzvy IROP, akce je vázána na její získání.

Penzion pro seniory (99,4 milionu Kč)
Na ulici Hálkova se loni v září začal stavětnový bytový dům pro seniory, hotovo by mělo být v lednu 2020. Město na tuto akci získalo dotaci 9,6 milionu Kč v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora bydlení.

Kanalizace Kylešovice, 2. etapa (29 milionů Kč)
Nová kanalizace bude vybudována na ulicích U Panského mlýna, Mezi Brahy, Vrbova, Josefská, U Hřbitova, Kroftova, Na Vyhlídce a na části ulice Hlavní. Stavět se bude v  období únor až prosince.

Inženýrské sítě v lokalitě Hlavní – Joži Davida, 1. etapa (8 milionů Kč)
Jedná se o výstavbu nových vozovek včetně odvodnění, součástí je i vybudování nové splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. Zahájení realizace se předpokládá v druhé polovině roku 2019.

MŠ Milostovice – výměna oken (3 miliony Kč)
Budova získá nová okna, zrekonstruováno bude i stávající vnitřní osvětlení. 

Rekonstrukce ulice Pekařská (15 milionů Kč)
Opravy se dočká úsek komunikace od mostu přes řeku Opavu po ulici Rolnickou. Akce, jejíž součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení, bude probíhat v koordinaci se společností SmVaK, která je investorem výměny vodovodu v dané části. Zahájení prací je plánováno na červen, ukončení pak na listopad.  

Most Podvihovský Mlýnek (7 milionů Kč) 
Most v havarijním stavu bude zdemolován, na jeho místě vyroste nový.

ZŠ Ochranova - fasáda a výměna oken (15,5 milionu Kč)
Budova školy získá během rekonstrukce v období od června do října novou fasádu.  V roce 2018 byla vyměněna okna na objektu tělocvičny, letos budou osazena nová okna ve dvorní a zadní části objektu.

ZŠ Boženy Němcové - fasáda (14,7 milionu Kč)
V letních měsících se bude pracovat na obnově fasády školy, zejména říms, ostění a parapetů.

ZŠ T. G. M. - Mírová 33 a 35 (13 milionů +26 milionů Kč)
Jedna z budov získá nová okna, druhá kromě toho i fasádu a střechu. Více informací k této investiční akci najdete zde v tiskové zprávě.

ZŠ Vrchní – opěrná zeď (3,5 milionu Kč)
Opěrná zeď u budovy školy je v havarijním stavu. V minulosti byly provedeny dílčí opravy zdi, které se však ukázaly jako nedostačující a opěrnou zeď je potřeba staticky zajistit.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí