Opava má nový strategický plán

Upraveno: 12.04.2022
Ilustrační obrázek

Zastupitelé schválili Strategický plán rozvoje statutárního města Opavy 2021+ včetně Akčního plánu pro rok 2022 s výhledem do roku 2024. Jedná se o důležitý koncepční materiál pro řízení města na následující roky. Stanoví jeho dlouhodobou vizi, strategické cíle, opatření a typové aktivity na dané období, to vše pod novou komunikační značkou Opava [si ty].

„Město Opava si definuje, že do roku 2030 by mělo nabídnout svým občanům vše, co je potřeba k prožití spokojeného a naplněného života. Tuto vizi lze dosáhnout postupným naplňováním čtyř prioritních oblastí rozvoje, kterými jsou Opava příjemná a bezpečná, Opava podnikavá a vzdělaná, Opava moderní a přitažlivá a Opava šetrná k přírodě a ke zdrojům,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že plán obsahuje 21 dílčích cílů. Podle jeho náměstka Petra Orieščíka je schválení strategického plánu potřebné pro podávání žádostí o dotace, a to jak z národních tak i evropských externích zdrojů. 

Strategický plán je složen z Analytické části, Návrhové části a Implementační části, na kterou je navázán Akční plán pro rok 2022 s výhledem do roku 2024.

„Poslední dva zmiňované dokumenty, představují "živé nástroje" pro postupné naplňování dílčích oblastí rozvoje v krátkodobém časovém horizontu. Tvoří tak jakési milníky samotného procesu dosahování strategické vize, které se však v čase mohou měnit v důsledku vnitřních i vnějších změn,“ vysvětlil Orieščík. 

Práce na přípravě strategického plánu byly zahájeny na konci roku 2020 přípravou Analytické části. Kromě dotazníkové šetření, strukturovaných rozhovorů se jednalo i o analýzu dokumentů města i širších územních celků (Plán udržitelné městské mobility, Koncepce bydlení, Adaptační strategie, Místní akční plán vzdělávání aj.) nebo o mapování názorů veřejnosti. Inspirace se hledala i v dalších městech či v zahraničí. 

Návrhová část se opírá o předchozí analytická zjištění a reflektuje potřeby, problémy a příležitosti Opavy ve 4 tematických oblastech a ve více než 20 rozvojových prioritách. Každá z priorit má formulovaný strategický cíl, několik specifických cílů a navržená opatření včetně typových aktivit. Tato část byla projednána třemi pracovními skupinami (1. Veřejný prostor, životní prostředí a doprava, 2. Vzdělávání, podnikání, SMART & image a 3. Volný čas, cestovní ruch, image a marketing, zdravotní a sociální péče) a individuálně s klíčovými aktéry, jako byli např. zástupci Slezské univerzity v Opavě, Místní akční skupiny nebo Hospodářské komory Opava. Zároveň proběhlo jednání se zástupci klubů v zastupitelstvu města. Výstupy jednání byly opakovaně ověřeny na společné pracovní skupině, která vznikla spojením všech tří pracovních skupin.

Součástí strategického plánu je rovněž přehled externích příležitostí financování, a to jak na národní, tak i evropské úrovni.
„Konečná podoba Návrhové části prošla připomínkovacím řízením - byla zaslána vedení města, zastupitelům, předsedům komisí rady města a vedoucím odborů magistrátu. Následně byli všichni obeslaní seznámeni s vypořádáním jednotlivých připomínek,“ vysvětlila Petra Vlčová z odboru rozvoje města a strategického plánování, která se na tvorbě strategického plánu podílela.

V návaznosti na předložené dokumenty byla vytvořena Implementační část a sestaven Akční plán pro rok 2022, s výhledem do roku 2024. I tento dokument byl projednán vedením města a také společnou pracovní skupinou, s následným připomínkováním.

Zpracovatelem strategického plánu je poradenská firma BeePartner, která se zabývá regionálním a městským rozvojem, financováním projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů a jiných dotačních soukromých zdrojů ve spolupráci s Odborem rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy.

Další informace včetně kompletního strategického plánu najdete na webové stránce www.opava-city.cz/sity nebo přímo prostřednictvím odkazu www.opava-city.cz/sity/strategicky-plan-2021+/. 

Roman Konečný
tiskový mluvčí