Opavané se měli možnost seznámit s aktualizací strategického plánu

Upraveno: 27.02.2020

První prezentace strategického dokumentu, který nastiňuje směr vývoje města pro další roky, proběhla 21. srpna v Kulturním domě Na Rybníčku.

V loňském roce se město rozhodlo zaktualizovat stávající Strategický plán svého ekonomického a územního rozvoje pro období 2007 až 2020. “Od listopadu do letošního srpna probíhala jednání pěti pracovních skupin, které řešily rozvoj města v oblastech Ekonomika, Infrastruktura, Lidé, Správa města a městských částí a Životní prostředí. Na veřejném srpnovém projednání se občané mohli seznámit s konečným návrhem aktualizovaného strategického plánu - s jeho konkrétními aktivitami, harmonogramem plnění i finanční náročností. Dále pak diskutovali o volbě opatření a aktivit s jeho tvůrci, vedoucími pracovních skupin a zástupci města,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek. 

Dokument stanovuje cíle v jednotlivých oblastech. V části Ekonomika se hovoří například o nutnosti podpořit začínající a malé podnikatele, vytvářet kvalifikovanou pracovní sílu v technických profesích či podporovat rozvoj cestovního ruchu. Infrastruktura řeší především vnitřní a tranzitní dopravu ve městě a podporu jejich ekologicky přijatelnějších způsobů. Dále se zabývá rozvojem technické a dopravní infrastruktury, kde nabízí konkrétní opatření, jako je výstavba kanalizací v městských částech, např. v Suchých Lazcích. Rozvojem města z pohledu kultury, sportu a sociálních služeb se věnuje oblast Lidé. Zamýšlí se nad zvýšením kvality života občanů například podporou tradičních akcí či volnočasových aktivit, zaměřuje se přitom na konkrétní skupiny jako jsou rodiče s dětmi, senioři či zdravotně znevýhodnění. Další prioritou této oblasti je i zajištění dostupnosti městských bytů, jejich rekonstrukce či výstavba nových bytových domů. Zlepšení úředního aparátů Magistrátu města Opavy a městských částí je hlavním bodem Správy města a městských částí. Základním úkolem je zde zřízení kontaktního centra a Portálu občana jako jednoduché, účinné a přehledné informační služby pro veřejnost.V neposlední řadě se dokument zabývá také oblastí Životního prostředí. Nabízívýčet řady aktivitv rámci ochrany a obnovy zeleně, kontroly znečištění ovzduší, spolupráce města se zemědělci, snižování spotřeby energie v městských budovách či výstavby Střediska pro nakládání s odpady.

Celkem v rámci 5 pracovních skupin bylo definováno 23 prioritních oblastí, 72 opatření a 166 aktivit, které obsahují 763 dílčích úkolů. Ty by podle harmonogramu měly být splněny do roku 2020. Aktualizovaný strategický plán počítá s objemem financí ve výši 2,4 miliardy korun. Největší část rozpočtu by přitom měla jít do infrastruktury a budování obchvatů, středního městského okruhu a oprav sítí. Při financování aktivit strategického plánu se počítá mimo jiné také s možnostmi získání peněz z evropských dotačních programů.

Projekt „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik statutárního města Opavy“ je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu města. Zastupitelům bude předložen k projednání v září. Jeho plnění bude podléhat každoročnímu monitoringu, se kterým budou občané seznámeni.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.04/4.1.01/89.00090

Tisková mluvčí