Opavská rada města vyjádřila podporu Armádě spásy

Upraveno: 16.02.2020

Text dopisu zaslaného Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

Vážený pane ministře,

na základě usnesení Rady Statutárního města Opavy ze dne 29.2.2012 se na Vás obracíme touto cestou, abychom Vás informovali o velmi kritické situaci služeb sociální prevence, které v našem městě poskytuje Armáda spásy v ČR. Zároveň bychom také chtěli požádat o podporu těchto služeb.

Konkrétně jde o kritickou situaci financování projektů Azylový dům pro matky s dětmi (služby azylový dům a noclehárna) a Centra sociálních služeb Samaritán (služby azylový dům a nízkoprahové centrum), která vznikla v návaznosti na zveřejněné výsledky přiznaných dotací v 1. kole dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledky dotačního řízení přinášejí výrazné snížení dotací na sociální služby – výše dotací se u jednotlivých služeb pohybuje mezi 25 – 70% požadované částky. Toto snížení se týká také projektů Armády spásy v ČR, která patří mezi tradiční poskytovatele potřebných sociálních služeb na území našeho města. Potřebnost těchto sociálních služeb dokazuje také skutečnost, že Statutární město Opava v rámci dotačního řízení na rok 2012 podpořilo všechny projekty Armády spásy v plné výši.

Plná podpora Statutárního města Opavy však s ohledem na snížení dotací ze státního rozpočtu nebude stačit pro udržení služeb ve stávající kapacitě a kvalitě. Vzniklou situaci proto vnímáme jako velmi kritickou, vzhledem k tomu, že i přes veškerá úsporná opatření získané finanční prostředky postačí pro udržení azylového domu pro jednotlivce pouze do měsíce května 2012 a prostředky na udržení Azylového domu pro matky s dětmi do měsíce listopadu 2012.

Dovolíme si informovat o počtech uživatelů, kteří využili poskytované sociální služby Armády spásy v ČR na území Statutárního města Opavy v roce 2011:

- Centrum sociálních služeb Samaritán – sociální služba azylový dům –

53 uživatelů; sociální služba nízkoprahové denní centrum – 373 uživatelů, počet nových uživatelů v roce 2011 - 176;

- Azylový dům pro matky s dětmi – sociální služba azylový dům – 37 matek,

10 žen, 84 dětí; sociální služba noclehárna – 46 žen.

Z uvedených počtů je zřejmé, že by uzavření těchto služeb mělo velmi negativní dopad pro řešení problematiky cílové skupiny osoby bez přístřeší v našem městě.

V návaznosti na všechny výše uvedené skutečnosti si dovolujeme požádat o podporu při dofinancování sociálních služeb, které na území Statutárního města Opavy Armáda spásy v ČR poskytuje.

 

Předem děkujeme za vstřícnost.

S pozdravem

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor Statutárního města Opavy

 

Ing.Pavla Brady
1. náměstkyně primátora Statutárního města Opavy

 

Na vědomí: Armáda spásy, Petržílkova 2565/23, 15800 Praha 5
                      Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

 

 

Publikováno dne 1.3.2012