Plán udržitelné městské mobility finišuje

Upraveno: 22.02.2020

Práce na Plánu udržitelné městské mobility se přehouply do své poslední fáze. Připravena je analytická část, jejíž výsledky jsou prezentovány na webu www.mobilita-opava.cz, kde probíhá veřejné připomínkování. Náplní i cílem tohoto plánu je podpora využívání bezpečné

pěší a cyklistické dopravy a zajištění plynulé a komfortní městské hromadné dopravy i plynulé individuální automobilové dopravy včetně možnosti parkování. Navržena budou opatření vedoucí k větší bezpečnosti, například plošnými zónami 30, k bezpečným přechodům, inteligentním zastávkám a systému zpoplatněného parkování. Návrhy jednotlivých druhů dopravy musí v budoucnu zajistit synergický efekt pro dosažení stanovených cílů.

 Plán by měl být dlouhodobý s výhledem do roku 2040. Dosavadní předpokládané investice do dopravy by měly v tomto období dosahovat až 375 milionů korun. „O náročnosti rozhodování se v lednu přesvědčily i děti z Opavského zastupitelstva dětí a mládeže, kdy se jim v rámci hodinové simulační hry podařilo rozdělit pouze 51 % z možných prostředků do roku 2040. Tyto investovaly v poměru 70 % do silniční infrastruktury a 30 % do pěší a cyklistické infrastruktury. Zbylých 49 %, které měly k dispozici, zůstalo nevyužito,“ uvedl koordinátor OZDM Milan Freiberg.

Pro řešení pěší dopravy je stěžejní úprava přechodů pro chodce přes zatížené silnice. „Prioritou bude přechod pro chodce před Slezskou nemocnicí. Velký tlak veřejnosti je také na vybudování přechodu pro chodce v centru přes ulici Praskova,“ poznamenal náměstek primátora Dalibor Halátek.

Návrhy na doplnění infrastruktury pro cyklisty jsou velmi obsáhlé. „Město bude muset rozhodnout o prioritách v této oblasti a soustředit se na ty nejdůležitější stavby,“ doplnil náměstek primátora Josef Stiborský. Nezbytné je propojení sítě a zajištění bezpečného pohybu cyklistů po radiálách Krnovská, Olomoucká a Těšínská cyklistickými pruhy na vozovce. Na ulicích Zámecký okruh a Praskova je navrženo snížení počtu jízdních pruhů pro vozidla na dva a zbylý prostor je možné využít pro cyklistické pruhy a nástupní prostor MHD.

Jednou z již připravovaných akcí je cyklostezka do Komárova, která se začne v první etapě stavět již letos.

 Veřejná hromadná doprava bude akcentovat zlepšení přestupů. Bude realizován přesun příměstské dopravy ze Zámeckého okruhu do prostoru ulice Praskovy, a to sloučením těchto přestupních bodů. U silniční dopravy bude prověřena potřebnost Středního městského okruhu či posouzeny varianty silnice I/11 v Komárově. Významný dopad na kvalitu života má připravovaný severovýchodní obchvat, který sníží dopravu před ZŠ Vrchní na polovinu a odlehčí ulici Palhanecké. Řešení dopravních závad křižovatek se zaměří na zlepšení bezpečnosti dopravy.

Na veřejných diskuzích, které proběhnou v průběhu února a března, budou probírány všechny problematiky spjaté s dopravou. Občané zde budou seznámeni s návrhovou částí Plánu udržitelné městské mobility. Velká diskuse je očekávána na téma parkování. „Představitelé města budou muset rozhodnout o podobě cenové politiky parkování v centru a o rozšíření zóny placeného stání směrem k ulici Olomoucké s cílem ochránit rezidenty i pěší. Budoucí deficit 1300 parkovacích míst ve vysokopodlažní zástavbě vyvolá nutnost zapojení financování soukromého sektoru,“ dodal na závěr Petr Macejka ze společnosti UDIMO s. r. o., která tento plán ve spolupráci s městem připravuje.

 

Veřejné diskuse k návrhům PUMM:

23. 2. v 16.30 h. ZŠ Šrámkova

24. 2. v 16.30 h. ZŠ T. G. Masaryka

25. 2. v 16.30 h. ZŠ Mařádkova

2. 3. v 16.30 h. ZŠ Opava-Kylešovice

3. 3. v 16.30 h. ZŠ Englišova

4. 3. v 16.30 h. Úřad MČ Komárov

Těšíme se na vaši účast.