Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Upraveno: 15.02.2020

Od roku 1990 do dnešního dne došlo na území Moravskoslezského kraje k poklesu počtu včelstev o 33%. Největší deficit včelstev je na území bývalého okresu Bruntál a Opava.

K trvalému snižování počtu chovatelů dochází především v důsledku vysokého věkového průměru chovatelů včelstev a nízké rentabilitě této činnosti. Velkým problémem jsou nákazy (varoáza, mor včelího plodu), klimatické vlivy a v neposlední řadě pesticidy používané k ošetřování zemědělsky využívaných ploch.

Počty včelstev v období let 1990 až 2009 v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje jsou uvedeny a znázorněny v následujícím grafu a tabulce.

 

Moravskoslezský kraj se rozhodl podpořit včelařství na svém území a vytvořil „Dotační program na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji“ s hlavním cílem dosáhnout stabilizace a zvýšení stavů včelstev.

Pro tento účel byly stanoveny následující specifické cíle:

• podpora a motivace začínajících včelařů za účelem stabilizace včelařské základny

• obnova včelstev jako následku plošných úhynů

• obměna včelařských zařízení

Předmětem příspěvku z každoročně vyhlašovaného dotačního programu jsou následující činnosti:

• pořízení nejméně tří oddělků včel ze šlechtitelského chovu,

a to každý oddělek na minimálně pěti rámkách či v jednom nástavku úlu - podmínka

• pořízení nových nástavkových úlů s oddělitelným dnem,

a to jeden úl na každý oddělek včel

• u začínajících včelařů pořízení 1 až 3 kg voskových mezistěn, jednoho včelařského kuřáku nebo ochranných pomůcek pro jednoho včelaře

Cílovou skupinou jsou:

• Začínající včelaři – 75% uznatelných nákladů

• Stávající včelaři - 50% uznatelných nákladů (od roku 2009)

Přijetím dotace vyplývá pro včelaře závazek včelařit po dobu nejméně 5 let od poskytnutí příspěvku.

Tento závazek je sledován prováděním kontrolní činnosti u včelařů.

Příspěvek je poskytován v rozsahu 3 000,- až 25 000,- Kč.

Doposud bylo v jednotlivých létech z rozpočtu kraje uvolněno následující množství finančních prostředků:

• 2008 – 66 žádostí, 793 100,- Kč

• 2009 – 118 žádostí, 1 803 500,- Kč

• 2010 – 118 žádostí, 2 mil. Kč, celkově bylo podáno 160 žádostí

Poskytování příspěvku se na počtu včelstev projevilo pozitivně, celkový deficit, který v roce 2008 činil 17 % byl v roce 2009 snížen na 12 %.

Za optimum je považováno 11 včelstev na 100 ha.

Předpoklad trvání podpory v současné době je do roku 2012.

Jaká byla potřeba včelstev v jednotlivých okresech v roce 2009 je uvedeno v následující tabulce. Z tabulky je zřejmé, že problémy s nedostatkem včelstev jsou v okresech Bruntál a Opava. Počty včelstev v ostatních okresech překračují požadované optimum.

Dotační program je vyhlašován pro každý rok samostatně. Všechny potřebné informace týkající se poskytnutí příspěvků na podporu včelařství naleznou žadatelé na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci dotace – vyhlášené dotační programy. Dotazy mohou klást prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy: jana.bezdekova@kr-moravskoslezsky.cz či je směřovat na kontaktní osobu Mgr. Janu Bezděkovou, Ph.D., tel. 595 622 530.