Prodloužená Rudná vypadla z prioritních dopravních záměrů pro zrychlení EIA

Upraveno: 03.02.2020
Podle rozhodnutí vlády o prioritních dopravních záměrech pro zrychlení procesu EIA není Prodloužená Rudná součástí tohoto nařízení.

Foto: ŘSD ČR

Společná tisková zpráva Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a Moravskoslezského kraje k návrhu nařízení vlády, kterým se urychlí proces EIA u vybraných staveb. V předkládaném návrhu není obsažena stavba jedenáctky Prodloužená Rudná.“

Dne 5. 8. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 256/2016 Sb.).

Touto novelou se pro vybrané stavby zavádí speciální režim vydávání ověřovacích stanovisek EIA. Publikovaná novela výše uvedeného zákona je výsledkem dohody mezi Evropskou komisí a vládou České republiky, a to na základě vyjednávání resortů dopravy, životního prostředí a zástupců Úřadu vlády České republiky. Byl potvrzen seznam deseti prioritních dopravních staveb, mezi nimiž byla i stavba „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“ (dále jen „stavba“).

K provedení této novely zákona připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky příslušné nařízení vlády, které obsahuje seznam vybraných staveb. Navrhované nařízení vlády by mělo být projednáno na jednání vlády dne 24. 08. 2016.

V předmětném seznamu klíčových prioritních staveb není zahrnuta předmětná stavba.

Podle příslušného materiálu byl seznam prioritních dopravních záměrů stanoven na základě dopisu ministra dopravy ze dne 15. 07. 2016. Ministerstvo dopravy České republiky do seznamu nezařadilo předmětnou stavbu z toho důvodu, že v tomto případě je již postupováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), tj. bylo podáno oznámení záměru a v současné době probíhá zjišťovací řízení.

Ředitelství silnic a dálnic České republiky podalo u krajského úřadu návrh na zahájení zjišťovacího řízení, které není v současné době ukončeno. V předmětné věci není vydáno závazné stanovisko (rozhodnutí). Navíc ze strany Ředitelství silnic a dálnic České republiky byl podán u zdejšího úřadu návrh na přerušení zmiňovaného řízení.

„Státní investor může vzít svou žádost o zahájení citovaného správního řízení před vydáním rozhodnutí kdykoli zpět. Pokud tak učiní, může být tato stavba nedílnou součástí navrhovaného usnesení vlády. Jedná se o elegantní pražský podraz na tento kraj. Jejich původní myšlenka byla taková, že Prodloužená Rudná není součástí transevropské dopravní sítě. Už nevěděli kudy kam, a tak si vymysleli elegantní plán, jak hodit této stavbě vidle. My státu při přípravě staveb intenzivně pomáháme a takový je jeho vděk,“ nebere si servítky hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Pokud nezvítězí zdravý rozum, dojde k výrazným komplikacím, které povedou pouze k oddálení termínu dokončení uvedené stavby, která je z 96 procent rozestavěná.

„Je skutečností, že prodlužování termínu realizace této stavby může generovat nezanedbatelné vícenáklady. Jsem šokována tím, že hrozí reálná možnost oddálení zprovoznění této klíčové dopravní stavby,“ říká předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Zdeňka Jordánová.

„Podle našeho názoru zájmem občanů je, aby předmětná silniční stavba byla dokončena a zprovozněna co možná nejdříve, nejpozději v průběhu roku 2017. Navrhované řešení předložené zodpovědnými ministerstvy vše komplikuje. A průtahy v zájmu lidí rozhodně nejsou,“ dodává na závěr tajemník Sdružení Martin Dostál.

O dalším vývoji situace budeme veřejnost informovat.

Martin Dostál
tajemník Sdružení
(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)

Petra Špornová
tisková mluvčí kraje