Projekt ENERGYREGION dospěl do svého finále

Upraveno: 22.02.2020

V rámci projektu ENERGYREGION spolupracovali odborníci z Česka, Polska, Německa a Slovinska, kteří se snažili odpovědět na otázku, jak co nejefektivněji zajistit energetickou soběstačnost dotčených regionů a posílit získávání energií z obnovitelných zdrojů. Studie se týkaly Opavska, Moravského krasu, Prusic (Polsko), Podravje (Slovinsko) a Severního Hesenska (Německo). 

Mezi klíčové výstupy celého projektu patří zejména:

 • Analýzy potenciálu zdrojů a energetické efektivnosti – zjištění míry soběstačnosti regionu s využitím moderních technologií.
 • Analýzy potenciálů obnovitelných zdrojů energie.
 • Legislativní požadavky výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie.
 • Analýza spolupráce s dodavateli elektřiny a zemního plynu.
 • Příručka „Od energetického managementu k energetické bezpečnosti“ určená pro zástupce obcí.
 • Katalog opatření a Katalog dobré praxe včetně dalších praktických příkladů orientovaných na úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů.
 • Pilotní projekty v regionech v podobě studií opatření, případně studií proveditelnosti konkrétních opatření.
 • Workshopy, meetingy, konference cílící k rozvoji využití obnovitelných zdrojů energie a úspor energie.

Pro každou z oblastí jsou pak k dispozici také zcela konkrétní výstupy, jenž lze dále využít k úspoře elektrické energie i tepla. Ze studie energetického potenciálu statutárního města Opavy založené na německém modelu TREMOD například vyplývá, že na území města existuje potenciál úspor energie o velikosti přibližně 306 GWh ročně a potenciál využití obnovitelných zdrojů energie ve výši asi 171 GWh. V současnosti je přitom obnovitelných zdrojů energie využíváno k v objemu zhruba 29 GWh ročně. Studie pracuje se třemi scénáři, přičemž v nejvyšším scénáři je dosaženo míry energetické soběstačnosti ve výši 65 %, ve středním scénáři 52 % a v nízkém scénáři 40 %. Míra soběstačnosti zahrnuje využití potenciálu energetických úspor a obnovitelných zdrojů a je vztažena ke spotřebě energie na území města Opavy.

Mezi další výstupy zpracované pro české regiony patří:

 • Energetická bilance a energetický potenciál Statutárního města Opava.
 • Katalog Opatření a Katalog Dobré praxe.
 • Pasport veřejných budov v MAS Opavsko.
 • Studie proveditelnosti projektu zásobování teplem vybraného objektu v majetku Magistrátu města Opava, ZŠ Malé Hoštice.
 • Studie „Možnosti využití fotovoltaických panelů pro ZŠ Šrámkova”.
 • Studie „Možnosti komplexní renovace budovy Magistrátu města Opavy”
 • Energetická bilance a energetický potenciál města Blanska.
 • Analýza využití potenciálu biomasy pro energetické účely na území působnosti MAS Moravský kras, o. s.
 • Analýza spolupráce s dodavateli elektřiny a zemního plynu.
 • Studie „Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v obci Sloup“.
 • Studie „Možnosti komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení ve vybraných obcích Moravského Krasu“.
 • (Studie „Výměna tepelného zdroje v MŠ a ZŠ Podomí“.)

Jedním ze základních nároků na veškeré výstupy vzniklé v rámci tohoto projektu byly také ekonomická proveditelnost navrhovaných opatření a ohled na ochranu životního prostředí. Celý projekt byl realizován prostřednictvím operačního programu Central Europe a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na projektu za českou stranu participovala společnost Porsenna, o. p. s., a MAS Moravský kras, o. s.

Více o celém projektu najdete na stránkách www.energy-region.eu