Radní museli odvolat ředitele ZŠ Otická

Upraveno: 12.02.2020

Rada města jednohlasně odvolala z funkce ředitele Základní školy Otická Mgr. Jiřího Kupčíka. Vedením školy bude od pátku pověřena zástupkyně ředitele, nový ředitel či ředitelka pak budou vybráni výběrovým řízením. Radní reagovali na výsledky kontroly, která přinesla závažná zjištění o porušení závazných pravidel při vedení školy.

Mimo jiné došlo k hrubému porušení povinností při správě majetku svěřeného škole. Pan ředitel nezajistil, aby škola vedla řádnou evidenci majetku za rok 2018 a nezajistil provedení inventarizace tohoto majetku. Tímto byl vážně porušen zákon o účetnictví.

Město jako zřizovatel nenalezlo majetek ve výši cca 114 tisíc Kč (majetek byl vybrán v rámci kontrolního vzorku ve výši cca 900 tisíc Kč). Další problémy byly u majetku ve výši cca 235 tisíc Kč, který nebylo schopno na místě identifikovat (jiná značka, jiný výrobce, jiný počet, nepřesné označení). V evidenci organizace je majetku méně, než bylo na místě nalezeno (majetek nebyl buď evidován vůbec, nebo se jedná o cizí majetek, což nešlo rozlišit). V budově školy se nacházel majetek více subjektů. S majetkem bylo průběžně nekontrolovaně manipulováno. Na základě zjištěných informací nebylo jasné, kým je majetek školy využíván.

Dále došlo k hrubému porušení při správě finančních prostředků, zejména při výběru hotovostí od rodičů dětí. Předávaná finanční hotovost byla mimo jakoukoliv finanční kontrolu, příjmové pokladní doklady neobsahují žádnou informaci, která by prokazovala uváděnou výši příjmů (výběr na žáka, seznam žáků).

Nájem – bylo zjištěno, že tělocvična školy byla pronajímána S.K.P.E.M.A. OPAVA, z. s., v roce 2019 bez nájemní smlouvy. Nájem za rok 2016 nebyl uhrazen vůbec a nebyl ani vymáhán. Nájem za rok 2017 a 2018 byl uhrazen s několika měsíčním zpožděním. Opětovně pan ředitel nečinil žádné kroky. Po několika upozorněních kontrolní skupiny nebyl poskytnut podrobný rozpis využívání tělocvičny ostatními subjekty, není tudíž zřejmé, kým a v jakém rozsahu hodin byla tělocvična užívána mimo školní vyučování. V oblasti pronájmů tělocvičny byly poskytovány nepravdivé informace, například, že byla pronajímána v období jejího uzavření v době výměny oken.

Kontrola zjistila i nezajištění vnitřního kontrolního systému – porušení zákona o finanční kontrole. Škola proplácela faktury bez objednávek a uzavřených smluv. Byly porušeny zásady vztahů zřizovatele k příspěvkovým organizacím města.

Dále došlo k nezajištění řízení školy (výtka České školní inspekce) – již v roce 2015 bylo panu řediteli doporučeno zřídit pracovní pozici zástupkyně pro první stupeň, také mu bylo doporučeno, aby nastavil vnitřní kontrolní systém. Toto pan ředitel neučinil, resp. zřízenou pozici zástupkyně zrušil. Pokud pan ředitel byl nespokojen s prací zástupkyně, měl ji pouze odvolat, ale nemělo dojít ke zrušení této pracovní pozice.

Kontrola zjistila i nesrovnalosti učebního plánu a osnov (výtka České školní inspekce) – pan ředitel překročil maximální povinnou časovou dotaci na obou stupních školy, měl nesrovnalosti v učebním plánu u tělesné výchovy, seminářů z dějepisu pro 7. ročník a sportovních her. Do absence žáků sportovních tříd se chybně započítávala i neúčast na „Kroužku sportovní hry“.  Navíc bylo zjištěno, že za výuku hodin TV nad rámec povinné časové dotace nebyly vypořádány mzdové nároky dotčených učitelů.

Pan ředitel ve školním řádu neupravil podrobněji práva a povinnosti zákonných zástupců žáků (výtka České školní inspekce) a neučinil žádná opatření ohledně nebezpečného a pro výuku TV nevhodného terénu v prostorách školy dříve, než byl na to školním inspektorem upozorněn. Školní inspekce tak konstatovala porušení kontroly zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Ke stejnému závěru došla i při zjištění, že na lyžařském výcviku ve školním roce 2018/2019 nebyl zajištěn nepřetržitý celodenní dohled nad žáky 6.B dostatečným počtem zaměstnanců školy.

Roman Konečný, tiskové oddělení