Radniční kavárna k pronájmu

Upraveno: 02.12.2019
Ilustrační obrázek
Kavárna, která je součástí budovy opavské radnice na Horním náměstí, hledá nového nájemce. Současnému nájemci, který kavárnu provozuje pod názvem Kramer, končí nájemní smlouva. Volná bude od začátku příštího roku, nabídky je možné podat do 31.10.

Statutární město Opava dle  ust.  § 39  odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 201 m2 nacházejícího se v I. NP budov (dnešní radniční kavárnu):

- č. p. 382, část obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 382/69, která je součástí pozemku parc. č. 285 ležícího v katastrálním území Opava – Město,

- č. p. 381, část obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 381/67, která je součástí pozemku parc. č. 286 ležícího v katastrálním území Opava – Město, dle grafického znázornění, jež tvoří Přílohu č.1, včetně části pozemku parc. č. 582/1 o výměře 145 mležícího v katastrálním území Opava – Město (prostor venkovní předzahrádky), dle grafického znázornění, jež tvoří Přílohu č. 2, za níže uvedených podmínek: 

-         měsíční nájemné musí činit nejméně 35.000,00 Kč + DPH

-         statutární město Opava má zájem na tom, aby provozovatel předmětu nájmu navázal na tradici a předmět nájmu tak provozoval jako kavárnu bez výrazného zásahu do nabízených služeb a sortimentu včetně zachování zavedené provozní doby

-         statutární město Opava rovněž preferuje zachování stávajícího prostorového uspořádání kavárny -  v případě záměru změny vnitřních prostor vyžaduje konkrétní návrh, který bude pečlivě posouzen

-         zájemce, zároveň s nabídkou výše nájemného předloží:

  • materiál o záměru využití prostor kavárny
  • reference o své dosavadní činnosti v provozování kaváren nebo restaurací
  • písemné čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Opava
  • v případě nabídky právnickou osobou je třeba předložit výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán

-         zájemce bere na vědomí, že případné opravy a úpravy prostor bude provádět pouze se souhlasem pronajímatele a na své náklady, a ani v průběhu a ani po skončení nájmu nemá nárok na finanční kompenzaci

-         zájemce bere na vědomí, že vnitřní prostory jsou vybaveny movitými věcmi (nábytek + vybavení), a že tyto věci mohou být součástí pronájmu kavárny

-         zájemce bere na vědomí, že nový nájemce nesmí používat současný název kavárny „Kramer“

-         zájemce bere na vědomí, že nabízená výše nájmu nebude jediným kritériem výběru nového nájemce

-         s vybraným nájemcem bude uzavřena smlouva o nájmu nejdříve na 2 roky, která poté může být prodloužena o dalších 5 let

-         zájemce bere na vědomí, že do 10 dnů po podpisu smlouvy o nájmu zašle na konkrétní účet kauci ve výši 2 měsíčních nájmů bez DPH

-         případná prohlídka nemovitých věcí a prostor sloužících podnikání proběhne po telefonické domluvě

-         zájemci mohou své nabídky podávat do 31. 10. 2019 do 13,00 hod v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na pronájem kavárny“ na podatelně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 382/69; později podané nabídky nebudou hodnoceny

-         k otevření obálek bude stanovena tříčlenná komise, která se sejde dne

1. 11. 2019 v 9,00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Opava, ve 2.p., Horní náměstí 382/69, Opava; u otevření obálek mohou být přítomni i zájemci, kteří podali nabídku

Statutární město Opava si vyhrazuje možnost zrušit záměr pronájmu kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu

O tomto záměru rozhodla rada města dne 28. 8. 2019

Bližší informace:  Mgr. Ivana Sýkorová, tel.: 553 756 803, 604 229 394, ivana.sykorova@opava-city.cz