Reakce Sdružení na objasnění EIA ze strany Ministerstva životního prostředí

Upraveno: 03.02.2020
Tisková zpráva Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 k problematice EIA, která se týká klíčových dopravních staveb v našem kraji.

Ve vydání Opavského a Hlučínského deníku ze dne 1. 3. 2016 v článku „Ministerstvo objasňuje požadavky Evropské komise“ reaguje tento resort na problematiku EIA, která se mimo jiné dotýká mnoha klíčových staveb v Moravskoslezském kraji.

To, že resort životního prostředí situaci nechce bagatelizovat a vnímá ji jako velmi vážnou, a to nejen v našem regionu, považuje naše Sdružení za správnou.

Je skutečností, že problematiku EIA má v gesci právě resort životního prostředí. Novela zákona č. 39/2015 Sb., kterou se změnil zákon o posouzení vlivu na životní prostředí, byl přijat na základě intervence Evropské komise. Nikdo nezpochybňuje fakt, že potřebná implementace evropského práva do českého právního řádu mohla být provedena dříve. Tuto skutečnost však již nelze změnit. Naše Sdružení pouze reagovalo na současný právní stav, který v této oblasti panuje. Novela příslušného zákona vstoupila v platnost dne 6. 3. 2015. Uběhl skoro rok. Probíhají intenzivní jednání zástupců jednotlivých resortů s Evropskou komisí.

A jaký je výsledek?

V podstatě jsme se nedostali dál. Stále nejsou vydávány tzv. verifikace (osvědčující stanoviska) EIA u dopravních staveb, která byla vydána podle zákona č. 244/1992 Sb. (tzv. „stará EIA“). Legislativně tomu podle našeho názoru nic nebrání. Problém je v tom, že by se mělo provést nové posouzení vlivu na životní prostředí, a to na základě požadavku Evropské komise.

V situaci, kdy tato stanoviska jsou stále platná a jejich podmínky jsou nedílnou součástí vydaných pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení, považuje naše Sdružení za nepřípustnou retroaktivitu práva to, že by se mohla tato správní rozhodnutí díky nová EIA měnit.

Argument, aby byla v procesu EIA rozšířena účast veřejnosti, považujeme za hezký. Je zapotřebí však znát legislativu. A to nejen tu současnou, ale i tu minulou.

Stanoviska EIA u obchvatů Krnova, východní části severního obchvatu Opavy nebo obchvatu Frýdku-Místku byla sice vydána podle starého zákona. Naše Sdružení ale může jednoznačně prokázat, že podle tohoto zákona se veřejnost na procesu posouzení vlivu na životní prostředí účastnila dostatečně.

Právě transparentnost tohoto procesu způsobila například výrazné opoždění přípravy některých staveb v našem kraji, zvláště markantní je to pak u obchvatu Frýdku-Místku. Do přípravy a rozhodování zasahovali jak občané, tak i ekologická sdružení ve všech etapách přípravy, což nový proces v tomto rozsahu neumožňuje.

Nepřísluší nám hodnotit, zda novela zákona mohla být schválena dříve. To ať si mezi sebou rozeberou politické strany a hnutí, které nás zastupují v českém parlamentu. V obecné rovině však sdělovat české, moravské a slezské veřejnosti, že vše před námi bylo všechno špatně a my tento stav nyní napravujeme a hlavně zlepšíme, už zní jako špatně obehraná píseň.

Za implementaci legislativy v oblasti EIA odpovídá ministerstvo životního prostředí. Za rok od platnosti novely zákona přešlapujeme, bohužel, na místě. Naši podporu má Ministerstvo dopravy ČR, které hledá ze své strany cesty, jak situaci řešit. Bohužel v současné době definitivně nevíme, co bude dál.

Se stávajícím stavem vyjádřil nespokojenost Moravskoslezský kraj. Jeho zastupitelstvo na svém zasedání 25. února 2016 vyzvalo českou vládu, aby nepřipustila zpochybnění připravených či realizovaných záměrů modernizace veřejně prospěšných dopravních staveb a zejména urychleně zajistila podmínky pro perspektivní realizaci veřejně prospěšných dopravních staveb z prostředků Operačního programu Doprava 2014 – 2020.

Cílem našeho Sdružení nebylo a není vyřizovat si vzkazy s centrálními orgány přes média. Považovali jsme však za nutné upozornit na hrozby, které ze současné situace plynou. Pokud by se naplnily, znamenalo by to pro náš těžce zkoušený region další krutou ránu.

A tu si doufám nepřeje ani ministerstvo životního prostředí.

Ing. Martin Dostál
tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)