Řidiči začali využívat Jižní obchvat

Upraveno: 18.02.2020

Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Statutárním městem Opava dokončil hlavní stavební práce na jižním obchvatu Opavy v rámci projektu „Silnice 2009 – obchvat Opava“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 a z rozpočtu Statutárního města Opava. Dnem 29. 8. 2012 byl jižní obchvat, za účasti přestavitelů Moravskoslezského kraje a města Opavy, uveden do předčasného užívání.

Součástí tohoto projektu byla výstavba nejen 4,8 km dlouhého obchvatu města (včetně nezbytných napojení na stávající komunikace) obsahující 2 okružní křižovatky, 1 nadjezd a 1 podjezd železniční tratě, ale také infrastruktura pro pěší, cyklisty, MHD v podobě 2 nových BUS zastávek a v neposlední řadě také výstavba nových a rekonstrukce stávajících objektů Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – středisko Opava, jejíž některé původní objekty musely být pro uvolnění trasy obchvatu z části zdemolovány.

Projekt byl předložen do výzvy v dubnu 2009. Fyzická realizace projektu byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli - Sdružení Opava Jižní obchvat (STRABAG, a. s. a SILNICE MORAVA, s. r. o.) dne 8. 10. 2010. Práce budou ukončeny převzetím díla na konci září 2012.

Celkové náklady projektu (uznatelné a neuznatelné) činí cca 600,3 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU (70 % z celkových uznatelných nákladů) činí cca 365 mil. Kč. Statutární město Opava přispěje ze svého rozpočtu částkou cca 31,3 mil. Kč. Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispívá částkou cca 204 mil. Kč.

„Realizací projektu dochází ke zlepšení dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a k odstranění bodových závad v podobě vybudování okružních křižovatek a mimoúrovňového křížení silnice se železniční tratí v lokalitě ul. Hradecké u Otic,“ komentoval 1. náměstek hejtmana Miroslav Novák.