Rozpočet Opavy na příští rok pracuje téměř s 1,5 miliardou

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek
Opavští zastupitelé na svém zasedání 16. prosince schválili rozpočet na rok 2020, který na straně příjmů i výdajů počítá s částkou 1,484 miliardy korun. Na investiční akce města je vyčleněno zhruba 312 milionů.

Zastupitelé na svém zasedání 16. prosince schválili rozpočet na rok 2020, který na straně příjmů i výdajů počítá s částkou 1,484 miliardy korun. „Na začátku projednávání mi byl předložen rozpočet s deficitem 445 milionů, s touto částkou jsem se musel poprat. V rozpočtu máme řadu investičních akcí, na které se nám peníze později vrátí z dotací. Musíme je ale předfinancovat, což znamená, že již nyní musíme mít připraveno jejich finanční krytí,“ vysvětlil primátor města Tomáš Navrátil.  

Aby byl rozpočet předložen jako vyrovnaný, bylo nutné na straně příjmů dorovnat schodek ve výši cca 237 milionů. Ten vznikl rozdílem příjmů a výdajů a zapojením financování výdajového charakteru. „Nechtěli jsme město zatěžovat novým úvěrem, proto jsme požádali banku, se kterou město v roce 2017 uzavřelo smlouvu o revolvingovém úvěru, o prodloužení čerpání, a to za stávajících výhodných podmínek,“ uvedl primátor.  Žádosti města bylo ze strany banky vyhověno, z tohoto již přijatého úvěru je tak možné čerpat částku 207 milionů korun. Dalších 30 milionů pak bylo zapojeno ze zůstatku běžného účtu za rok 2019.

 „Zhruba 70 % výdajů rozpočtu města tvoří výdaje provozní, rostou náklady na energie a také na mzdy. V rámci magistrátu a městské policie se platy navýšily dohromady skoro o 30 milionů. Musíme šetřit, chovat se úsporně. Proto děláme organizační změny, kumulujeme funkce, což pak vede ke snižování stavu zaměstnanců a počtu vedoucích míst,“ vyjmenoval primátor Navrátil a dodal: “Naopak se snažíme navyšovat v oblasti investic, na jmenovité investiční akce máme na příští rok alokováno zhruba 312 milionů. Navíc počítáme s tím, že v březnu, až budeme jednat o rozdělení zůstatku běžného účtu, tuto položku ještě o nějakých 70 milionů posílíme“.

Největší investiční akcí příštího roku by měla být výstavba terminálu u Východního nádraží za více než 200 milionů korun. Spoluúčast města na projektu revitalizace Stříbrného jezera si vyžádá 20 milionů. Více než 26,3 milionu bude stát nová silnice od kruhové křižovatky na Krnovské ulici k víceúčelové hale. Oprava střechy kostela svatého Václava je předběžně vyčíslena na 11,5 milionu, přes 12 milionů korun je určeno na revitalizaci dalších městských domů a to na Hrnčířské ulici. Všechny investiční akce, s jejichž realizací se počítá v příštím roce, jsou uvedeny v přehledu níže.

Co se týká jednotlivých oblastí, pak částka určená na kulturu převyšuje 134,5 milionu, na sport putuje více než 93 milionů. Fotbal včetně všech plánovaných investic a provozních nákladů spolkne 21,7 milionu korun, basket 16, 3 milionu a hokej 15,63 milionu. Tyto částky však zahrnují i správu a údržbu sportovišť, tedy fotbalového a zimního stadionu, hřišť či víceúčelové haly a okolí. Na samotný sport a provoz klubu pak čerpá Slezský fotbalový klub Opava 16,05 milionu, Basketbalový klub Opava 10,46 milionu a Hokejový klub Opava 13,13 milionu korun. Provoz a údržba dalších sportovišť v majetku města, kam patří krytý bazén, Tyršův stadion, Městské koupaliště či in- line stezky, pak vyjde na cca 22,16 milionu korun.

Pro společnost Technické služby je v rozpočtu vyčleněno 132,85 milionu, pro Dopravní podnik 92,24 milionu a pro městskou policii 39,41 milionu. Do příspěvkových organizací v oblasti školství jde 87,51 milionu, do Seniorcentra s domovem svaté Kateřiny 5,7 milionu korun. Slezskému divadlo připadne částka 94 milionů, Opavská kulturní organizace bude hospodařit s částkou 17,5 milionu a Knihovna Petra Bezruče včetně všech svých poboček s 17,6 milionu.  

Nemalé částky město investuje i do grantových programů. Na sportovní granty je vyčleněno 11,65 milionu, na kulturní 2, 2 milionu. Na program Prevence kriminality je určeno půl milionu, o sto tisíc víc je určeno na program Životní prostředí a environmentální výchova. Sociální grantový systém pracuje s částkou 21,13 milionu Kč. O rozdělení 1,5 milionu korun pak mohou občané rozhodnout sami v rámci participativního rozpočtu s názvem Nápady pro Opavu.

Do městských částí putuje celkově více než 46,5 milionu korun. Jejich rozdělení najdete ve výčtu níže.

Komárov                                                                          7,81 milionu Kč
Malé Hoštice                                                                   10,34 milionu Kč
Milostovice                                                                      3,04 milionu Kč
Podvihov                                                                          5,05 milionu Kč
Suché Lazce                                                                     6,35 milionu Kč
Vávrovice                                                                         7,74 milionu Kč
Vlaštovičky                                                                       3,16 milionu Kč
Zlatníky                                                                            3,02 milionu Kč

Sestavili jsme rozpočet, který je jednoznačně proinvestiční. Není možné, abychom měli peníze na provoz, ale zastavily se investiční akce. Moji prioritou je, aby byl vždy prvořadý rozvoj našeho města,“ shrnul na závěr primátor Tomáš Navrátil. 

Rozpočet města Opavy (v milionech) na rok 2020

daňové příjmy

1 001 956 100,00

nedaňové příjmy

116 700 400,00

kapitálové příjmy

48 500 000,00

vlastní příjmy celkem

1 167 156 500,00

přijaté transfery

72 100 000,00

příjmy celkem

1 239 256 500,00

financování - příjmy

244 830 000,00

CELKOVÉ ZDROJE

1 484 086 500,00

 

 

běžné výdaje

1 061 191 000,00

kapitálové výdaje

382 445 500,00

výdaje celkem

1 443 636 500,00

financování - výdaje

40 450 000,00

 CELKOVÉ VÝDAJE

1 484 086 500,00

 

Plánované investiční akce na rok 2020

Přinášíme vám stručný přehled investičních akcí, které byly zařazeny k realizaci na letošní rok. Částky uvedené u jednotlivých investiční akcí jsou částky předpokládané. Přesněji lze náklady vyčíslit vždy až po vysoutěžení konkrétní veřejné zakázky. Některé akce budou realizovány pouze v případě získání dotace, tato skutečnost je v popisu uvedena.

Nové akce zařazené k realizaci v roce 2019

Přestupní terminál Opava východ (207 milionů)
Jedná se o výstavbu nového parkovacího domu u vlakového nádraží na ulici Skladištní, jejíž součástí je i rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení včetně přeložek, výstavba nového pozemního parkoviště a jednotné kanalizace. Akce byla schválena v rámci ITI ostravské aglomerace, město podalo žádost o dotaci v rámci operačního programu IROP, realizace je vázána na její získání.

Propojení ulic Krnovská – Žižkova (26,3 milionu)
Jedná se o výstavbu nové spojovací komunikace včetně nového veřejného osvětlení a odvodnění komunikace. Součástí je i přestavba areálu zahradnictví Technických služeb Opava, jelikož novým propojením budou některé stávající stavby zrušeny. Tato akce je dlouhodobě připravována ve spolupráci se společností Djusu a Opavlen.

Rekreační oblast Stříbrné jezero (20 milionů)
Jedná se o revitalizaci okolí Stříbrného jezera, jehož součástí je i výstavba nové lávky pro pěší přes řeku Opavu a podchod pod silnicí ulice Rolnická. Tuto akci zajišťuje ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu s tím, že město Opava se finančně podílí na výstavbě objektu lávky pro pěší a dalších nezpůsobilých výdajích. V současné době již probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Komplex bytových domů Hrnčířská (12,2 milionu)
Jedná se o revitalizaci obvodového pláště komplexu bytových domů na Hrnčířské ulici s čísly popisnými 13, 15, 15a.  Dojde k výměně oken a dveří a zateplení obvodových stěn včetně fasády. V současné době je podána žádost o dotaci v rámci výzvy IROP. Akce však bude realizována i v případě, kdy město dotaci nezíská.

Střecha kostela sv. Václava (11,5 milionu)
Jedná se o výměnu střešní krytiny, která je ve špatném technickém stavu. Zároveň bude provedena sanace krovu, zhruba polovina bude vyměněna. Město na tuto akci získalo dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 5 milionů korun.

Sídliště Kylešovice – II. etapa (8,8 milionu)
Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství, a to místních komunikací včetně chodníků, veřejného osvětlení a stávajícího hřiště v rámci plánu regenerace sídliště Kylešovice. Akce je připravována za účelem získání dotace v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. Realizovat se však bude i bez dotačních prostředků.

Inženýrské sítě v lokalitě Květinová (5,5 milionu)
Jedná se o přípravu území pro výstavbu nových rodinných domů., které spočívá v zajištění přeložek inženýrských sítí, jež jsou v kolizi s navrhovanými komunikacemi či pozemky určenými pro výstavbu. Jde především o přeložky společností ČEZ a SmVaK Ostrava a.s.

Fasáda budovy Krnovská 71B (5 milionů)
Jedná se o opravu fasády budovy magistrátu včetně klempířských prvků. Zároveň bude prověřen aktuální stav střechy.

Veřejné osvětlení Kylešovský kopec (2 miliony)
Jedná se o výměnu a obnovu veřejného osvětlení. Stávající je umístěno na stožárech společnosti ČEZ, která v dané lokalitě hodlá provést celkovou obnovu svého zařízení. Město vyzvala k demontáži stávajících svítidel a kabelů a následné umístění nových na nové stožáry společnosti. Akce je připravována a koordinována již od roku 2016, realizace je závislá na pracích ČEZ.

Veřejné osvětlení Kateřinky (2 miliony)
Jedná se výměnu a obnovu i výstavbu nového veřejného osvětlení na ulicích U Lučního mlýna, 28. Října a Kolofíkovo nábřeží. Stávající osvětlení je umístěno na stožárech společnosti ČEZ, která také zde provede celkovou obnovu svého zařízení a částečnou kabelizaci. Situace je obdobná jako u výše zmíněné investiční akce, připravuje se již od roku 2016.

Dětské hřiště na sídlišti Olomoucká (1,5 milionu)
Jedná se o výstavbu nového dětského hřiště na základě stížností občanů. Zároveň byla zahájena příprava na rekonstrukci stávajícího hřiště na víceúčelové. Dále bude řešena otázka parkování a stav komunikací na sídlišti.

Projektová příprava (10 milionů)
Finance jsou vyhrazeny na přípravu projektových dokumentací budoucích investičních akcí, výkazů výměr, průzkumů, posudků, zaměření, geometrických plánů apod.

Akce zařazené k realizaci v roce 2020, ale finančně kryté již v roce 2019

Rekonstrukce mostu na ulici Mostní (33,5 milionu)
Podle provedené prohlídky je most přes řeku Opavu ve špatném stavu, který se neustále zhoršuje. Proto bude zdemolován a bude postaven most nový.  Součástí stavby je úprava napojení komunikací na most a výstavba nového veřejného osvětlení. Akce je koordinována se společností SmVaK Ostrava, která je investorem výměny vodovodu a přípojek na ulici Mostní. Smlouva o dílo zhotovitelem stavby by měla být podepsána v lednu 2020. Se zahájením akce se počítá v únoru, hotovo by mělo být do konce listopadu.

Přístavba ZŠ Boženy Němcové (26,5 milionu)
Jedná se o  třípodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu školy. Součástí díla bude i vybudování nového imobilního sociálního zázemí, přestavba bytu školníka na poradenské pracoviště a stavební a zahradnické úpravy venkovní části areálu školy. Městu byla na tuto akci přiznána dotace v rámci výzvy IROP ve výši cca 21,4 milionu Kč. Stavba by měla začít v lednu a skončit v květnu 2021.  

Kanalizace - úprava staré Jaktarky (24,7 milionu)
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace na ulicích Krnovská, Boční, Mrštíková včetně přečerpávací stanice odpadních vod, a to na základě dlouhodobých stížností na vypouštění splašků do slepého ramene Jaktarky. Akce bude koordinována s výměnou vodovodu na ulici Krnovské, obnovou živičného koberce vozovky na této ulici a rekonstrukcí mostu přes vodní tok Velká, kterou zajišťují společnosti SmVaK Ostrava a ŘSD. Na tuto akci je již uzavřená smlouva o dílo, realizace by měla probíhat v měsících únor až listopad.

Přístavba MŠ Komárov (17,6 milionu)
Jedná se o demolici stávající montované stavby a přístavbu nového objektu mateřské školy, která bude sloužit jako samostatná třída či oddělení. Vznikne zde i veškeré potřebné zázemí – sociální zařízení, šatny, sklad či výdejna stravy.  Akce již byla zahájena v září 2019 a bude dokončena v červenci 2020.

Hasičská zbrojnice Vlaštovičky (9,5 milionu)
Jedná se o novostavbu hasičské zbrojnice a stavební úpravy stávajícího přístřešku včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. V lednu 2020 by měla být podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Zahájení akce je plánováno na březen, hotovo by mělo být v září.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí