Složenky pro platbu za odpad najdete ve schránkách

Upraveno: 26.11.2019
Do konce května je třeba uhradit poplatek za komunální odpad. Jeho výše je stejná jako v předešlých letech a to 495 korun za osobu a rok. Od letošního roku jsou od poplatku osvobozeny děti do osmnácti let.

Do konce května je třeba uhradit poplatek za komunální odpad. Jeho výše je stejná jako v předešlých letech a to 495 korun za osobu a rok. Od letošního roku jsou od poplatku osvobozeny děti do osmnácti let „ Jsem rád, že alespoň touto formou ulehčíme rodinám s dětmi, které si podporu města zaslouží,“ řekl při zavádění této změny primátor města Radim Křupala. Od platby jsou osvobozeny ještě další osoby, jejichž přesnou specifikaci lze najít v Obecně závazné vyhlášce č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zveřejněné na webu města.

Částku je třeba uhradit jednorázově a to nejpozději do 31. května. Zaplatit ji lze na poště, na pokladnách magistrátu na Horním náměstí a na Krnovské ulici nebo převodem z účtu,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná.  

Číslo účtu města vedeného u Raiffeisenbank je 1025016070/5500, je nutné zadat variabilní symbol uvedený na složence.

Poplatek za komunální odpad zahrnuje finanční výdaje na provoz sběrných míst, zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a na svoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady, které v souvislosti s tříděním a svozem komunálního odpadu vynaloží město, přitom vycházejí bezmála na 900 Kč za jednoho občana. „V případě nezaplacení poplatku může jeho výše stanovená platebním výměrem narůst až na trojnásobek. Seznamy neplatičů jsou předávány k vymáhání nezaplacených částek na exekuční oddělení magistrátu města,“ uzavřela Dobrovolná.