Studie řeší krajinu v Opavě a okolí

Upraveno: 26.11.2019
Statutární město Opava intenzivně pracuje na jednotlivých etapách projektu Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava. Ten řeší, jak by se měla řešit krajina v Opavě a okolí zejména v nezastavěném území.

Statutární město Opava intenzivně pracuje na jednotlivých etapách projektu, registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0003130 „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava“.

V květnu 2017 byla ukončena první etapa tohoto projektu – doplňující průzkumy a rozbory. Náklady na tuto etapu projektu činily 1.313.879 Kč, z tohoto dotace Evropské unie a českého státního rozpočtu dosáhla výše 1.182.491,10 Kč, zbývající část město uhradilo ze svých zdrojů. V současné době byla ukončena druhá etapa projektu – návrh územní studie. „Tato zpracovaná část projektu stanovuje cílové vize krajiny, ochranu a rozvoj jejích hodnot, vymezuje krajinné okrsky, řeší problémy krajiny a pokouší se navrhovat rámcová opatření ke snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině v rámci ORP Opava“, říká náměstek opavského primátora Dalibor Halátek.

„Náklady na druhou etapu projektu dosáhly výše 760.666,00 Kč, na jejím proplacení se v současné době pracuje“, říká Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice.

„Cílem územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava“, říká Carmen Dvořáková z odboru hlavního architekta a územního plánu opavského magistrátu.

Územní studie krajiny bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině.

Celkové náklady na projekt činí 2.305.050 Kč, 85 % nákladů pokryje dotace Evropské unie a 5 % nákladů bude vynaloženo ze státního rozpočtu České republiky. Po převzetí zpracované územní studie krajiny bude možné 10 % prostředků dofinancovat ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky.

Projekt bude ukončen na podzim letošního roku.

Odbor rozvoje města a strategického plánování

Další informace: martin.dostal@opava-city.cz